Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta – ei ole väärin unel­moi­da niistä kai­kis­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Venäjä
Kuukausi
Raja-Joosepin rajanylityspaikalle saapui maanantaina kaksi turvapaikanhakijaa

Ra­ja-Joo­se­pin ra­jan­yli­tys­pai­kal­le saapui maa­nan­tai­na kaksi tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa

27.11.2023 17:34 1
Tilaajille
Kuusamossa vieraileva Olli Rehn pitää Itä-Suomen elinvoimaa isona turvallisuuspoliittisena kysymyksenä eikä usko Naton kaventavan Suomen itsemääräämisoikeutta

Kuu­sa­mos­sa vie­rai­le­va Olli Rehn pitää Itä-Suo­men elin­voi­maa isona tur­val­li­suus­po­liit­ti­se­na ky­sy­myk­se­nä eikä usko Naton ka­ven­ta­van Suomen it­se­mää­rää­mis­oi­keut­ta

25.11.2023 17:00 3
Tilaajille
"Meillä on tilanne hyvin hallinnassa"  – Maahanmuuttovirasto on varautunut turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen Lapissa

"Meillä on tilanne hyvin hal­lin­nas­sa" – ­Maa­han­muut­to­vi­ras­to on va­rau­tu­nut tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den vas­taan­ot­ta­mi­seen Lapissa

23.11.2023 18:58 1
Tilaajille
Valtioneuvosto on päättänyt sulkea lisää raja-asemia –  Kuusamonkin rajanylityspaikka menee kiinni viikonloppuna, vain Raja-Joosepin raja-asema jää auki

Val­tio­neu­vos­to on päät­tä­nyt sulkea lisää ra­ja-ase­mia – Kuu­sa­mon­kin ra­jan­yli­tys­paik­ka menee kiinni vii­kon­lop­pu­na, vain Ra­ja-Joo­se­pin ra­ja-ase­ma jää auki

22.11.2023 20:56 2
Tilaajille
Vanhemmat
"Jos tulee tilanne eteen, kaikista huolehditaan" – Puolustusvoimat reserviläisiä myöten ja paikallisviranomaiset harjoittelivat yhdessä paikallispuolustusta Kuusamossa

"Jos tulee tilanne eteen, kai­kis­ta huo­leh­di­taan" – Puo­lus­tus­voi­mat re­ser­vi­läi­siä myöten ja pai­kal­lis­vi­ran­omai­set har­joit­te­li­vat yhdessä pai­kal­lis­puo­lus­tus­ta Kuu­sa­mos­sa

08.09.2023 16:30
Tilaajille
Jorma Kanasen lukijakirje: Kuusamolaisia vaikuttajia Stalinin Neuvosto-Karjalassa 1930-luvulla – Harvapa lähti pelkän ideologian houkuttelemana, jos venäläisten propagandaa ei sitten lueta tähän kategoriaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jorma Kanasen lu­ki­ja­kir­je: Kuu­sa­mo­lai­sia vai­kut­ta­jia Sta­li­nin Neu­vos­to-Kar­ja­las­sa 1930-lu­vul­la – Harvapa lähti pelkän ideo­lo­gian hou­kut­te­le­ma­na, jos ve­nä­läis­ten pro­pa­gan­daa ei sitten lueta tähän ka­te­go­riaan

24.07.2023 17:00
Tilaajille
Lainavinkki: Kun venäläinen uutistoimittaja näytti uutislähetyksessä sodanvastaista kylttiä, alkoi yhden naistoimittajan taistelu Venäjän propagandakoneistoa vastaan

Lai­na­vink­ki: Kun ve­nä­läi­nen uu­tis­toi­mit­ta­ja näytti uu­tis­lä­he­tyk­ses­sä so­dan­vas­tais­ta kylt­tiä, alkoi yhden nais­toi­mit­ta­jan tais­te­lu Venäjän pro­pa­gan­da­ko­neis­toa vastaan

22.07.2023 04:00
Tilaajille
Jos provosoidaan, ei pidä provosoitua
Kolumni

Jos pro­vo­soi­daan, ei pidä pro­vo­soi­tua

14.06.2023 04:00
Tilaajille
Solovetskin luostarisaari on kohdannut monta väkivallan aaltoa vuosisatojen kuluessa – myös Kuusamo linkittyy saaren historiaan

So­lo­vets­kin luos­ta­ri­saa­ri on koh­dan­nut monta vä­ki­val­lan aaltoa vuo­si­sa­to­jen ku­lues­sa – myös Kuusamo lin­kit­tyy saaren his­to­riaan

07.05.2023 04:01
Tilaajille
Suomalainen liikennevakuutus ei enää kesäkuusta alkaen käy Venäjällä

Suo­ma­lai­nen lii­ken­ne­va­kuu­tus ei enää ke­sä­kuus­ta alkaen käy Ve­nä­jäl­lä

19.04.2023 08:43 1
Tilaajille
Seppo Salmisen kolumni: "Kun seuraa, miten tiedonvälitys nykyisin toimii, ymmärtää vähän helpommin, miksi Venäjän kansa on suomalaisittain erikoisilla uutisvalinnoilla pikkuhiljaa aivopesty"
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: "Kun seuraa, miten tie­don­vä­li­tys ny­kyi­sin toimii, ym­mär­tää vähän hel­pom­min, miksi Venäjän kansa on suo­ma­lai­sit­tain eri­koi­sil­la uu­tis­va­lin­noil­la pik­ku­hil­jaa ai­vo­pes­ty"

05.04.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Jäl­ki­vii­sas­te­lua ul­ko­po­li­tii­kas­ta – kyllä se on edennyt ihan joh­don­mu­kai­ses­ti

08.03.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamon rajanylityspaikan kautta kulki helmikuussa vain kymmenesosa normaaliajan matkustajamäärästä – rajaa rikottiin Kainuun rajan alueella kaksi kertaa

Kuu­sa­mon ra­jan­yli­tys­pai­kan kautta kulki hel­mi­kuus­sa vain kym­me­nes­osa nor­maa­li­ajan mat­kus­ta­ja­mää­räs­tä – rajaa ri­kot­tiin Kainuun rajan alueel­la kaksi kertaa

03.03.2023 15:22
Tilaajille
Pekka Ervastin kolumni: Olen käynyt kerran mökiltäni näkyvällä Nuorusella – olen varma, että toista reissua ei tule
Mielipidekirjoitus

Pekka Er­vas­tin ko­lum­ni: Olen käynyt kerran mö­kil­tä­ni nä­ky­väl­lä Nuo­ru­sel­la – olen varma, että toista reissua ei tule

13.02.2023 15:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pi­täi­si­kö ve­nä­läi­nen de­mo­ni­soi­da? Tal­vi­so­dan opetus on, että ei

18.01.2023 11:01 1
Tilaajille
Ukraina, Qatar ja lentopallokulta – vuodesta 2022 jää muistoihin iloa, surua ja pettymyksiä
Kolumni

Uk­rai­na, Qatar ja len­to­pal­lo­kul­ta – vuo­des­ta 2022 jää muis­toi­hin iloa, surua ja pet­ty­myk­siä

23.12.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Uusi ”Salpalinja” Kuusamoon – jälleen katsotaan mittaa naapurista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Uusi ”Sal­pa­lin­ja” Kuu­sa­moon – jälleen kat­so­taan mittaa naa­pu­ris­ta

25.10.2022 11:00
Tilaajille
Toimittajalta: Liha- ja marjapakasteet vaan miettivät, että mitäs, jos
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Liha- ja mar­ja­pa­kas­teet vaan miet­ti­vät, että mitäs, jos

21.10.2022 04:00
Tilaajille
Posion ja Sallan venäläisopiskelijoille kylmäävä tieto syysloman aluksi – Suomesta kotiseuduilleen matkanneita nuorukaisia otettu kiinni Venäjän puolella ja viety värvättäviksi armeijaan

Posion ja Sallan ve­nä­läis­opis­ke­li­joil­le kyl­mää­vä tieto syys­lo­man aluksi – ­Suo­mes­ta ko­ti­seu­duil­leen mat­kan­nei­ta nuo­ru­kai­sia otettu kiinni Venäjän puo­lel­la ja viety vär­vät­tä­vik­si ar­mei­jaan

14.10.2022 20:01
Tilaajille
"Teräsbetonikorsujen määrä oli minulle suuri yllätys" – Tapio Heiskanen julkaisi kirjan siitä, mitä Salpalinja-puolustusvarustusta Kuusamoon suunniteltiin ja ehdittiin tehdä

"Te­räs­be­to­ni­kor­su­jen määrä oli minulle suuri yl­lä­tys" – Tapio Heis­ka­nen jul­kai­si kirjan siitä, mitä Sal­pa­lin­ja-puo­lus­tus­va­rus­tus­ta Kuu­sa­moon suun­ni­tel­tiin ja eh­dit­tiin tehdä

09.10.2022 04:00
Tilaajille