Yrittäjälinja: Lu­kio­lais­ten mi­ni­yri­tyk­set ki­saa­vat tänään Oulussa

Kesätyöt: Nuoria pal­ka­taan metsää is­tut­ta­maan

Toimittajalta: Nuoriso ei olekaan pilalla

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Lapin aluehallintovirasto
Posiolle avustusta liikunnan harrastamiseen kannustavien toimintamallien luomiseen

Po­siol­le avus­tus­ta lii­kun­nan har­ras­ta­mi­seen kan­nus­ta­vien toi­min­ta­mal­lien luo­mi­seen

01.03.2023 08:00
Tilaajille
Tiedottaminen hoitoon pääsyn ajankohdasta on Posion terveyskeskuksessa ontunut, vaikka hoitotakuu toteutuu hyvin – "Voidaan pitää erinomaisena"

Tie­dot­ta­mi­nen hoitoon pääsyn ajan­koh­das­ta on Posion ter­veys­kes­kuk­ses­sa on­tu­nut, vaikka hoi­to­ta­kuu to­teu­tuu hyvin – "Voi­daan pitää eri­no­mai­se­na"

28.11.2022 17:00
Tilaajille
Lapin aluehallintovirasto jakoi miljoonan euron edestä tukia nuorten työpajatoimintaan kunnissa – Posion kunta sai 30 000 euroa

Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­to jakoi mil­joo­nan euron edestä tukia nuorten työ­pa­ja­toi­min­taan kun­nis­sa – Posion kunta sai 30 000 euroa

21.06.2022 18:28
Tilaajille
Metsästystä Lapin vilkkailla virkistys- ja matkailualueilla rajoitetaan – Posiolla rajoitusalueeseen kuuluu Riisitunturin kansallispuiston päiväreittien lähialue

Met­säs­tys­tä Lapin vilk­kail­la vir­kis­tys- ja mat­kai­lua­lueil­la ra­joi­te­taan – Po­siol­la ra­joi­tu­sa­luee­seen kuuluu Rii­si­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­ton päi­vä­reit­tien lä­hia­lue

03.02.2022 09:50
Tilaajille
Lapin aluehallintovirasto käsittelee koronarajoituksia tällä viikolla – päätöksiä tulossa aikaisintaan keskiviikkona

Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­to kä­sit­te­lee ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia tällä vii­kol­la – pää­tök­siä tulossa ai­kai­sin­taan kes­ki­viik­ko­na

01.02.2022 11:23
Tilaajille
Pohjoisen aluehallintovirastot päättävät retkeilyalueiden metsästysrajoituksista lähiaikoina – esitettyjen rajoitusalueiden listalla alueita Oulangalta ja Hossasta

Poh­joi­sen alue­hal­lin­to­vi­ras­tot päät­tä­vät ret­kei­lya­luei­den met­säs­tys­ra­joi­tuk­sis­ta lä­hiai­koi­na – esi­tet­ty­jen ra­joi­tu­sa­luei­den lis­tal­la alueita Ou­lan­gal­ta ja Hos­sas­ta

05.01.2022 08:32
Tilaajille
Kokoontumista ei enää rajoiteta Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Ko­koon­tu­mis­ta ei enää ra­joi­te­ta Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la

31.05.2021 18:44
Tilaajille
Aluehallintovirasto patistaa pelastuslaitosta lisäämään väkeä Posiolle – "Todella tiukoilla toki mennään, mutta periaatteessa valmius juuri tällä hetkellä on AVI:n vaatimusten mukainen"

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to pa­tis­taa pe­las­tus­lai­tos­ta li­sää­mään väkeä Po­siol­le – "To­del­la tiu­koil­la toki men­nään, mutta pe­riaat­tees­sa valmius juuri tällä het­kel­lä on AVI:n vaa­ti­mus­ten mu­kai­nen"

28.05.2021 04:00
Tilaajille
AVI korjasi päätöstään: Lapin sairaanhoitopiirissä tulee voimaan 50 hengen, ei yli 50 hengen kokoontumisrajoitus

AVI korjasi pää­tös­tään: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä tulee voimaan 50 hengen, ei yli 50 hengen ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus

04.05.2021 18:30
Tilaajille
Ylläksellä sijaitsevan pubin ulkopöydistä tehtiin kantelu – Ravintolat ovat kehittäneet sulun ajaksi erilaisia ratkaisuja, mutta säännöt ovat osin epäselvät

Yl­läk­sel­lä si­jait­se­van pubin ul­ko­pöy­dis­tä tehtiin kantelu – Ra­vin­to­lat ovat ke­hit­tä­neet sulun ajaksi eri­lai­sia rat­kai­su­ja, mutta säännöt ovat osin epä­sel­vät

25.03.2021 08:56
Tilaajille
Avin päätös voi laittaa kaupat rajaamaan asiakasmäärää – "Varmaan kokisin sen niin, että minun turvallisuudestani huolehditaan"

Avin päätös voi laittaa kaupat ra­jaa­maan asia­kas­mää­rää – "Var­maan kokisin sen niin, että minun tur­val­li­suu­des­ta­ni huo­leh­di­taan"

03.03.2021 19:58
Tilaajille
Avi aikoo tarkastaa talviloman suosikkikohteita – yhä useampi ravintola vaatii maskin asiakkaalta

Avi aikoo tar­kas­taa tal­vi­lo­man suo­sik­ki­koh­tei­ta – yhä useampi ra­vin­to­la vaatii maskin asiak­kaal­ta

24.02.2021 08:27
Tilaajille
Posion koulun harrastamisen pilottihankkeelle 12 000 euron avustus

Posion koulun har­ras­ta­mi­sen pi­lot­ti­hank­keel­le 12 000 euron avustus

13.01.2021 20:12
Päiväkodin työntekijöiden kelpoisuusvaatimuksia noudatettava – Lapin AVI moitti Posion kuntaa

Päi­vä­ko­din työn­te­ki­jöi­den kel­poi­suus­vaa­ti­muk­sia nou­da­tet­ta­va – Lapin AVI moitti Posion kuntaa

18.12.2020 04:00 1
Tilaajille
Rovaniemellä neljä uutta koronatartuntaa, Sodankylässä yksi ja Utsjoella yksi– virukselle on voinut altistua Kunnon Paikassa  ja Prisman Hesburgerissa

Ro­va­nie­mel­lä neljä uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, So­dan­ky­läs­sä yksi ja Uts­joel­la yksi– vi­ruk­sel­le on voinut al­tis­tua Kunnon Pai­kas­sa ja Prisman Hes­bur­ge­ris­sa

03.12.2020 14:33
Tilaajille
Lapin kokoontumisrajoituksia jatkettiin vuoden loppuun – Yli 50 henkilön yleisötilaisuudet kielletty

Lapin ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia jat­ket­tiin vuoden loppuun – Yli 50 hen­ki­lön ylei­sö­ti­lai­suu­det kiel­let­ty

21.11.2020 10:32
Tilaajille
Poika yritti karata kahdesti hankea pitkin Posion päiväkodin pihalta – työntekijät huomasivat paon, eikä lapsi päässyt maantielle saakka

Poika yritti karata kah­des­ti hankea pitkin Posion päi­vä­ko­din pihalta – työn­te­ki­jät huo­ma­si­vat paon, eikä lapsi päässyt maan­tiel­le saakka

08.05.2020 04:00
Tilaajille
Merkittävimmän turvallisuusteon tekee edelleen jokainen meistä itse – Lapin sairaanhoitopiirissä tilanne on rauhallinen, uusia tartuntoja ei juurikaan ole.  Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä tilanne on edennyt epidemiaksi ja uusia varmistettuja koronatartuntoja todetaan päivittäin

Mer­kit­tä­vim­män tur­val­li­suus­teon tekee edel­leen jo­kai­nen meistä itse – Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä tilanne on rau­hal­li­nen, uusia tar­tun­to­ja ei juu­ri­kaan ole. Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä tilanne on edennyt epi­de­miak­si ja uusia var­mis­tet­tu­ja ko­ro­na­tar­tun­to­ja to­de­taan päi­vit­täin

29.04.2020 19:46