Kokeilu: Tekoäly uutisoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

TOIMITTAJALTA: Len­to­pal­lo­ke­vään rat­kai­su­het­ket lä­hes­ty­vät – Pölkky Kuu­sa­mon vä­him­mäis­ta­voit­tee­na run­ko­sar­jas­sa pitää olla kol­man­nen sijan säi­lyt­tä­mi­nen

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Suomen hallitus
Marin: Suomessa alkaa 8. maaliskuuta kolmen viikon sulku – katso mitä rajoitukset käytännössä tarkoittavat

Marin: Suo­mes­sa alkaa 8. maa­lis­kuu­ta kolmen viikon sulku – katso mitä ra­joi­tuk­set käy­tän­nös­sä tar­koit­ta­vat

25.02.2021 17:11
"Tämä saattaa olla kuolinisku Lapin matkailulle" – Lapin matkailuala vetoaa hallitukseen ryhmämatkailusääntöjen höllentämiseksi

"Tämä saattaa olla kuo­li­nis­ku Lapin mat­kai­lul­le" – Lapin mat­kai­lua­la vetoaa hal­li­tuk­seen ryh­mä­mat­kai­lu­sään­tö­jen höl­len­tä­mi­sek­si

11.09.2020 13:40
Tilaajille
Suomen rajat avataan kolmessa vaiheessa, vartiointi länsirajalta poistuu lauantaina 19.9., marraskuussa käyttöön lopullinen kahden testin malli –  katso tallenne ja pääkohdat hallituksen tiedotustilaisuudesta

Suomen rajat avataan kol­mes­sa vai­hees­sa, var­tioin­ti län­si­ra­jal­ta poistuu lauan­tai­na 19.9., mar­ras­kuus­sa käyt­töön lo­pul­li­nen kahden testin malli – katso tal­len­ne ja pää­koh­dat hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta

11.09.2020 12:17
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa: Ravintoloiden rajoitusten purkaminen ilouutinen toimialalle ja sen työntekijöille – kysynnän palautumiseksi tarvitaan määräaikainen arvonlisäverojen alentaminen

Mat­kai­lu- ja Ra­vin­to­la­pal­ve­lut MaRa: Ra­vin­to­loi­den ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­nen ilouu­ti­nen toi­mia­lal­le ja sen työn­te­ki­jöil­le – ky­syn­nän pa­lau­tu­mi­sek­si tar­vi­taan mää­räai­kai­nen ar­von­li­sä­ve­ro­jen alen­ta­mi­nen

17.06.2020 20:18
Valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käytöstä luovutaan – poikkeusolot päättyvät tiistaina 16. kesäkuuta

Val­mius­lain mu­kais­ten toi­mi­val­tuuk­sien käy­tös­tä luo­vu­taan – poik­keu­so­lot päät­ty­vät tiis­tai­na 16. ke­sä­kuu­ta

15.06.2020 22:10
Lähimatkailun rajoituksia puretaan osittain, ulkorajoilla rajoitukset pysyvät ennallaan

Lä­hi­mat­kai­lun ra­joi­tuk­sia pu­re­taan osit­tain, ul­ko­ra­joil­la ra­joi­tuk­set pysyvät en­nal­laan

11.06.2020 13:31
Yle: Suomesta pääsee matkustamaan Norjaan ehkä jo ensi viikolla

Yle: Suo­mes­ta pääsee mat­kus­ta­maan Norjaan ehkä jo ensi vii­kol­la

10.06.2020 19:48
Tilaajille
Seuraa suorana: Uusi valtiovarainministeri Matti Vanhanen pitää tiedotustilaisuuden kello 9.15

Seuraa suo­ra­na: Uusi val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Matti Van­ha­nen pitää tie­do­tus­ti­lai­suu­den kello 9.15

09.06.2020 09:00
Katso suorana kello 11: Hallituksen koronainfo yli 70-vuotiaille.

Katso suorana kello 11: Hal­li­tuk­sen ko­ro­nain­fo yli 70-vuo­tiail­le.

20.05.2020 10:45
Tilaajille
Katso suorana kello 13: Hallitus kertoo ravintoloiden avaamisesta

Katso suorana kello 13: Hal­li­tus kertoo ra­vin­to­loi­den avaa­mi­ses­ta

19.05.2020 12:44
Katso suora lähetys: Pääministeri Marin avaa hallituksen koronastrategiaa kello 10

Katso suora lä­he­tys: Pää­mi­nis­te­ri Marin avaa hal­li­tuk­sen ko­ro­nast­ra­te­giaa kello 10

15.05.2020 09:45
Työministeri Haatainen: Ravintoloille kaksiosainen tukipaketti, arvo noin 120 miljoonaa euroa – esitys annetaan torstaina tai perjantaina

Työ­mi­nis­te­ri Haa­tai­nen: Ra­vin­to­loil­le kak­sio­sai­nen tu­ki­pa­ket­ti, arvo noin 120 mil­joo­naa euroa – esitys an­ne­taan tors­tai­na tai per­jan­tai­na

06.05.2020 18:49
Hallitus kertoo ravintoloiden tuista – seuraa suoraa lähetystä

Hal­li­tus kertoo ra­vin­to­loi­den tuista – seuraa suoraa lä­he­tys­tä

06.05.2020 18:05
Tilaajille
Seuraa suorana: Hallitus kertoo koronarajoitusten purkamisesta kello 19.30

Seuraa suo­ra­na: Hal­li­tus kertoo ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­ses­ta kello 19.30

04.05.2020 19:20
Nyt alkaa olla aika purkaa rajoituksia – Lapsilla koronavirustartunnat ovat Suomessa olleet lieväoireisia, eikä vakavia, sairaalahoitoa vaativia tautitapauksia ole ollut. Virus ei kierrä aktiivisesti lasten keskuudessa
Pääkirjoitus

Nyt alkaa olla aika purkaa ra­joi­tuk­sia – Lap­sil­la ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nat ovat Suo­mes­sa olleet lie­väoi­rei­sia, eikä va­ka­via, sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­via tau­ti­ta­pauk­sia ole ollut. Virus ei kierrä ak­tii­vi­ses­ti lasten kes­kuu­des­sa

30.04.2020 04:00
Avataanko koulut vielä tälle keväälle? Hallituksen suora tiedotustilaisuus kello 20 – seuraa tilaisuutta suorana tästä

Ava­taan­ko koulut vielä tälle ke­vääl­le? Hal­li­tuk­sen suora tie­do­tus­ti­lai­suus kello 20 – seuraa ti­lai­suut­ta suorana tästä

29.04.2020 19:49
Suora lähetys: Hallitus kertoo lapsille koronasta kello 11

Suora lä­he­tys: Hal­li­tus kertoo lap­sil­le ko­ro­nas­ta kello 11

24.04.2020 10:45
Seuraa suorana: Hallitus kertoo rajoitustoimista noin kello 19.30

Seuraa suo­ra­na: Hal­li­tus kertoo ra­joi­tus­toi­mis­ta noin kello 19.30

22.04.2020 19:10
Hallitus kertoo tänään Uudenmaan liikkumisrajoituksista – Katso suorana kello 10

Hal­li­tus kertoo tänään Uu­den­maan liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sis­ta – Katso suorana kello 10

15.04.2020 09:45
Mitä kehysriihessä päätettiin? Katso hallituksen tiedotustilaisuus suorana kello 14

Mitä ke­hys­rii­hes­sä pää­tet­tiin? Katso hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suus suorana kello 14

08.04.2020 13:45