Juuri nyt: Ui­ma­nie­men­tien re­mon­tis­sa Po­siol­la pal­jas­tui iso öl­jy­va­hin­ko – ”Saas­tu­nut­ta maa-ai­nes­ta olemme pois­ta­neet ja ajaneet 20 kuor­ma-au­ton la­val­lis­ta pi­laan­tu­nei­den maa-ai­nes­ten kä­sit­te­ly­lai­tok­seen Kemiin”

Viikon kysymys: Onko vapetus eli säh­kö­tu­pa­koin­ti tuttu ilmiö? – Kerro ko­ke­muk­sis­ta­si viikon ky­sy­myk­seen

Toimittajalta: Mitä yh­teis­tä on Kuu­sa­mon Pal­lo-Kar­huil­la ja Man­ches­ter Ci­tyl­lä?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi 4 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Taivalkosken seurakunta
Taivalkoskelta välitetään kirkonmenoja jopa 150 000 hengen seurakunnalle – "Tämä on seurakunnalle ja seurakuntalaisille näytön paikka"

Tai­val­kos­kel­ta vä­li­te­tään kir­kon­me­no­ja jopa 150 000 hengen seu­ra­kun­nal­le – "Tämä on seu­ra­kun­nal­le ja seu­ra­kun­ta­lai­sil­le näytön paikka"

24.09.2021 04:00
Tilaajille
Harvinainen sukuhautausmaa yhdistää Ronkaisia Taivalkosken Inkeellä – "Isoisä sai Amerikasta vaikutteita"

Har­vi­nai­nen su­ku­hau­taus­maa yh­dis­tää Ron­kai­sia Tai­val­kos­ken In­keel­lä – "Isoisä sai Ame­ri­kas­ta vai­kut­tei­ta"

16.09.2021 04:00
Tilaajille
"Kun on hyvä kerran keksitty, sitä voidaan hyödyntää myöhemminkin" – parisuhteeseen haetaan  Taivalkoskella potkua luentosarjasta, katso jutun lopusta erotilastot+

"Kun on hyvä kerran kek­sit­ty, sitä voidaan hyö­dyn­tää myö­hem­min­kin" – pa­ri­suh­tee­seen haetaan Tai­val­kos­kel­la potkua luen­to­sar­jas­ta, katso jutun lopusta ero­ti­las­tot+

28.04.2021 04:00
Tilaajille
Taivalkoskella kunta ja seurakunta soittavat lähiviikkoina kaikille yli 70-vuotiaille: "Halutaan kuulla kuntalaisen kuulumisia ja varmistaa avun saanti"

Tai­val­kos­kel­la kunta ja seu­ra­kun­ta soit­ta­vat lä­hi­viik­koi­na kai­kil­le yli 70-vuo­tiail­le: "Ha­lu­taan kuulla kun­ta­lai­sen kuu­lu­mi­sia ja var­mis­taa avun saanti"

23.04.2020 11:00
Tilaajille
Jumalanpalvelukset seurakuntalaisille internetin kautta – Läsnä kirkkotilassa vain jumalanpalveluksen toimittajat – Kuusamon, Posion ja Taivalkosken seurakunnat tiedottavat toimintojen muuttumisesta Valmiuslain astuessa voimaan 18.3. 2020

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set seu­ra­kun­ta­lai­sil­le in­ter­ne­tin kautta – Läsnä kirk­ko­ti­las­sa vain ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen toi­mit­ta­jat – Kuu­sa­mon, Posion ja Tai­val­kos­ken seu­ra­kun­nat tie­dot­ta­vat toi­min­to­jen muut­tu­mi­ses­ta Val­mius­lain as­tues­sa voimaan 18.3. 2020

17.03.2020 14:27
Toimistosihteeristä puheenjohtajaksi – Kirkkovaltuusto sekoitus uutta ja vanhaa

Toi­mis­to­sih­tee­ris­tä pu­heen­joh­ta­jak­si – Kirk­ko­val­tuus­to se­koi­tus uutta ja vanhaa

18.01.2019 05:00
RT: Kaarina Rauhala vihki sateenkaariparin Taivalkoskella – sai varoituksen tuomiokapitulilta

RT: Kaarina Rauhala vihki sa­teen­kaa­ri­pa­rin Tai­val­kos­kel­la – sai va­roi­tuk­sen tuo­mioka­pi­tu­lil­ta

21.12.2018 10:28
Kirkkoherra lupasi tarjota pullakahvit, jos seurakuntavaaleissa 38 prosenttia käy äänestämässä – tavoite jäi muutaman äänen vajaaksi, mutta Tuomo pääsee pullanleivontaan

Kirk­ko­her­ra lupasi tarjota pul­la­kah­vit, jos seurakuntavaaleissa 38 pro­sent­tia ­käy ää­nes­tä­mäs­sä – tavoite jäi muu­ta­man äänen va­jaak­si, mutta Tuomo pääsee pul­lan­lei­von­taan

20.11.2018 05:00
Taivalkoskella ovi kävi ahkerasti – "Täällä on nyt positiivista ruuhkaa"

Tai­val­kos­kel­la ovi kävi ah­ke­ras­ti – "Täällä on nyt po­si­tii­vis­ta ruuh­kaa"

07.11.2018 10:30
Taivalkosken seurakunnan tiedotus ontuu – kirkollisvaalien alla kysellään päivitystä seurakunnan nettisivuille

Tai­val­kos­ken seu­ra­kun­nan tie­do­tus ontuu – kir­kol­lis­vaa­lien alla ky­sel­lään päi­vi­tys­tä seu­ra­kun­nan net­ti­si­vuil­le

05.11.2018 15:00
Yksi Suomen velkaisimmista seurakunnista on kiperässä paikassa – Vaalipaanelissa ei löydetty ratkaisua tulevien vuosien haasteisiin: ”Vaikea luopua mistään toiminnasta”

Yksi Suomen vel­kai­sim­mis­ta seu­ra­kun­nis­ta on ki­pe­räs­sä pai­kas­sa – Vaa­li­paa­ne­lis­sa ei löy­det­ty rat­kai­sua tu­le­vien vuosien haas­tei­siin: ”Vaikea luopua mistään toi­min­nas­ta”

19.10.2018 05:00
Jokijärven isännät rakensivat kirkon omin käsin ja omista varoista, mutta sen jälkeen alkoi alamäki: kirkko pakkosiirrettiin, salamanisku poltti sen maan tasalle ja lopulta peruskivet jauhettiin urheilukentän pohjaksi

Jo­ki­jär­ven isännät ra­ken­si­vat kirkon omin käsin ja omista va­rois­ta, mutta sen jälkeen alkoi ala­mä­ki: kirkko pak­ko­siir­ret­tiin, sa­la­man­is­ku poltti sen maan tasalle ja lopulta pe­rus­ki­vet jau­het­tiin ur­hei­lu­ken­tän poh­jak­si

29.09.2018 08:00
Kolumni: ”Jos aiomme tehdä tulevaisuudesta paremman, meidän on häirittävä nykyisyyttä”, siteeraa Pelastusarmeijan äiti Boothia lääninrovasti Tuomo Törmänen
Kolumni

Ko­lum­ni: ”Jos aiomme tehdä tu­le­vai­suu­des­ta pa­rem­man, meidän on häi­rit­tä­vä ny­kyi­syyt­tä”, si­tee­raa Pe­las­tus­ar­mei­jan äiti Boothia lää­nin­ro­vas­ti Tuomo Tör­mä­nen

05.04.2018 16:00
Pappila myydään, ehkä leirikeskuskin, mutta miten käy kirkon? – leikkuri käy Taivalkosken seurakunnassa

Pappila myy­dään, ehkä lei­ri­kes­kus­kin, mutta miten käy kirkon? – leik­ku­ri käy Tai­val­kos­ken seu­ra­kun­nas­sa

09.03.2018 16:00

Hiip­pa­kun­ta:”­Kes­tä­mä­tön ti­lan­ne”

09.03.2018 16:00