Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Kotimaanmatkailu
Syötteellä odotellaan joulua – "Kuusamoon tulee 150 charteria ja osa näistä matkailijoista tulee Pudasjärvelle"

Syöt­teel­lä odo­tel­laan joulua – "Kuu­sa­moon tulee 150 char­te­ria ja osa näistä mat­kai­li­jois­ta tulee Pu­das­jär­vel­le"

22.12.2022 14:32
Tilaajille
Iltalehti: Kuusamo on suomalaisen mökkeilijän ylivoimaisesti todennäköisin mökin hakukohde – selittäviä tekijöitä useampia

Il­ta­leh­ti: Kuusamo on suo­ma­lai­sen mök­kei­li­jän yli­voi­mai­ses­ti to­den­nä­köi­sin mökin ha­ku­koh­de – se­lit­tä­viä te­ki­jöi­tä useam­pia

02.11.2021 09:50 1
Tilaajille
Riisitunturintie kelirikossa: "Jos tie vaikuttaa pehmeältä ja näkee, että sitä on vaikea ajaa, tietä ei kannata ajaa ollenkaan"

Rii­si­tun­tu­rin­tie ke­li­ri­kos­sa: "Jos tie vai­kut­taa peh­meäl­tä ja näkee, että sitä on vaikea ajaa, tietä ei kannata ajaa ol­len­kaan"

17.04.2021 13:17
Tilaajille
Kauppalehti: Tänä kesänä matkaillaan kotimaassa – Kuusamon vahva brändi nostaa pienen kaupungin matkailukohteiden kärkeen ja samaan ryhmään isojen kohteiden kanssa

Kaup­pa­leh­ti: Tänä kesänä mat­kail­laan ko­ti­maas­sa – Kuu­sa­mon vahva brändi nostaa pienen kau­pun­gin mat­kai­lu­koh­tei­den kärkeen ja samaan ryhmään isojen koh­tei­den kanssa

15.04.2021 14:32
Tilaajille
Syötteen mökit ovat pääsiäisenä täynnä – "Olemme iloisia, että Syötteellä alueellinen koronatilanne on pysynyt hyvänä ja rauhallisena"

Syöt­teen mökit ovat pää­siäi­se­nä täynnä – "Olemme iloi­sia, että Syöt­teel­lä alueel­li­nen ko­ro­na­ti­lan­ne on pysynyt hyvänä ja rau­hal­li­se­na"

30.03.2021 20:28
Tilaajille
Oletko tulossa hiihtolomalle Kuusamoon? – Muista ainakin nämä vinkit koronatartuntojen ehkäisemiseksi

Oletko tulossa hiih­to­lo­mal­le Kuu­sa­moon? – Muista ainakin nämä vinkit ko­ro­na­tar­tun­to­jen eh­käi­se­mi­sek­si

19.02.2021 04:00 3
Tilaajille
Jos kuusamolainen on kuin maakotka, se vaatii reviiriä" – Tutkimusjohtaja Juha Rahkonen uskoo, että Suomen hyvä koronatilanne johtuu asumisen väljyydestä ja etäisyyttä suosivasta kulttuurista

Jos kuu­sa­mo­lai­nen on kuin maa­kot­ka, se vaatii re­vii­riä" – Tut­ki­mus­joh­ta­ja Juha Rah­ko­nen uskoo, että Suomen hyvä ko­ro­na­ti­lan­ne johtuu asu­mi­sen väl­jyy­des­tä ja etäi­syyt­tä suo­si­vas­ta kult­tuu­ris­ta

30.01.2021 11:00 1
Tilaajille
Valtavaaralle uusi kota ensi kesänä – syynä matkailun kasvu alueella: "Rukalle tulevat matkailijat yhä isommassa määrin etsivät helposti saavutettavaa ja lähellä olevaa luontoaktiviteettikohdetta"

Val­ta­vaa­ral­le uusi kota ensi kesänä – syynä mat­kai­lun kasvu alueel­la: "Ru­kal­le tulevat mat­kai­li­jat yhä isom­mas­sa määrin etsivät hel­pos­ti saa­vu­tet­ta­vaa ja lähellä olevaa luon­toak­ti­vi­teet­ti­koh­det­ta"

19.01.2021 11:00 1
Tilaajille
Onko tällä paikalla näköalahotelli yhdeksän vuoden päästä? – Metsähallituksen suunnitelmissa tutusta retkeilykohteesta voisi kehittyä kansainvälinen nähtävyys

Onko tällä pai­kal­la nä­kö­ala­ho­tel­li yh­dek­sän vuoden päästä? – Met­sä­hal­li­tuk­sen suun­ni­tel­mis­sa tutusta ret­kei­ly­koh­tees­ta voisi ke­hit­tyä kan­sain­vä­li­nen näh­tä­vyys

30.12.2020 04:00 1
Tilaajille
Koronarajoituksista huolimatta matkailuyrittäjien varauskirjat näyttävät jouluna olevan normaalin täynnä – Vuoden alkupuoli on hämärän peitossa, sillä ulkomaalaisten saapumisesta ei ole tietoa

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta mat­kai­lu­yrit­tä­jien va­raus­kir­jat näyt­tä­vät jouluna olevan nor­maa­lin täynnä – Vuoden al­ku­puo­li on hämärän pei­tos­sa, sillä ul­ko­maa­lais­ten saa­pu­mi­ses­ta ei ole tietoa

17.12.2020 04:00
Tilaajille
Finnair julkisti talvikauden lento-ohjelmansa pohjoiseen – Kuusamoon 11 viikkovuoroa

Finnair jul­kis­ti tal­vi­kau­den len­to-oh­jel­man­sa poh­joi­seen – Kuu­sa­moon 11 viik­ko­vuo­roa

05.11.2020 14:37
Tilaajille
Nyt se on totta myös tilastojen valossa: Kuusamon kesä veti puoleensa – heinäkuussa rekisteröidyt kotimaiset yöpymiset nousivat heinäkuussa 58 prosenttia

Nyt se on totta myös ti­las­to­jen va­los­sa: Kuu­sa­mon kesä veti puo­leen­sa – hei­nä­kuus­sa re­kis­te­röi­dyt ko­ti­mai­set yö­py­mi­set nou­si­vat hei­nä­kuus­sa 58 pro­sent­tia

29.10.2020 09:22
Tilaajille
Kuusamon reitit ja palvelut uudelle kartalle: "Karhuntassusta ja jututtamiltani matkailijoilta kuulin, että kysyntää olisi"

Kuu­sa­mon reitit ja pal­ve­lut uudelle kar­tal­le: "Kar­hun­tas­sus­ta ja ju­tut­ta­mil­ta­ni mat­kai­li­joil­ta kuulin, että ky­syn­tää olisi"

23.10.2020 04:00
Tilaajille
Uusi opaskirja innostaa ympärivuotisille retkille kansallispuistoihin: "Kansallispuistoissa kun riittää lumoa aina, ei pelkästään kauniina kesäpäivinä"

Uusi opas­kir­ja in­nos­taa ym­pä­ri­vuo­ti­sil­le ret­kil­le kan­sal­lis­puis­toi­hin: "Kan­sal­lis­puis­tois­sa kun riittää lumoa aina, ei pel­käs­tään kau­nii­na ke­sä­päi­vi­nä"

17.10.2020 04:00
Tilaajille
Ruka avaa poikkeuksellisessa tilanteessa – Ville Aho on toiveikas, mutta soimaa hallituksen määräyksiä: "Kolmen vuorokauden vaatimus karanteenista ei ole tästä maailmasta"

Ruka avaa poik­keuk­sel­li­ses­sa ti­lan­tees­sa – Ville Aho on toi­vei­kas, mutta soimaa hal­li­tuk­sen mää­räyk­siä: "Kolmen vuo­ro­kau­den vaa­ti­mus ka­ran­tee­nis­ta ei ole tästä maail­mas­ta"

24.09.2020 04:00
Tilaajille
Syötteen ja Oulangan kansallispuistojen kävijämäärissä hurja kasvu tänä vuonna: "Piti itsekin hieraista silmiä kahteen kertaan, kun Oulangan lukuja katsoin"

Syöt­teen ja Ou­lan­gan kan­sal­lis­puis­to­jen kä­vi­jä­mää­ris­sä hurja kasvu tänä vuonna: "Piti itsekin hie­rais­ta silmiä kahteen ker­taan, kun Ou­lan­gan lukuja kat­soin"

07.09.2020 17:00
Tilaajille
Korona runtelee Koillismaan matkailua Lappia vähemmän, mutta kansainvälisten asiakkaiden varassa olevat yritykset ovat tiukilla: "99 prosenttia matkailijoista voi jäädä pois"

Korona run­te­lee Koil­lis­maan mat­kai­lua Lappia vä­hem­män, mutta kan­sain­vä­lis­ten asiak­kai­den varassa olevat yri­tyk­set ovat tiu­kil­la: "99 pro­sent­tia mat­kai­li­jois­ta voi jäädä pois"

27.08.2020 04:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kotimaanmatkailu suojaa Koillismaata, mutta yhteiskunnan on tultava apuun – Toimivia, elinkelpoisia yrityksiä ei saa päästää kaatumaan tilanteessa, johon yksikään yrittäjä ei ole voinut varautua

Pää­kir­joi­tus: Ko­ti­maan­mat­kai­lu suojaa Koil­lis­maa­ta, mutta yh­teis­kun­nan on tultava apuun – Toi­mi­via, elin­kel­poi­sia yri­tyk­siä ei saa päästää kaa­tu­maan ti­lan­tees­sa, johon yk­si­kään yrit­tä­jä ei ole voinut va­rau­tua

27.08.2020 08:38
Kotimaanmatkailulle lisätukea syyssesongin vauhdittamiseen – 100 syytä matkailla Suomessa -kampanjan Vinkkipankki kokoaa matkailuyritykset yhteen

Ko­ti­maan­mat­kai­lul­le li­sä­tu­kea syys­se­son­gin vauh­dit­ta­mi­seen – 100 syytä mat­kail­la Suo­mes­sa -kam­pan­jan Vink­ki­pank­ki kokoaa mat­kai­lu­yri­tyk­set yhteen

23.08.2020 12:00
Tilaajille
Jos näet tämän miehen tänään Käylän seudulla peukku pystyssä, ota kyytiin ja vie Räjäyttäjien keikalle! – Tero Mäkinen patikoi läpi Suomen hyvää tehden

Jos näet tämän miehen tänään Käylän seu­dul­la peukku pys­tys­sä, ota kyytiin ja vie Rä­jäyt­tä­jien kei­kal­le! – Tero Mäkinen patikoi läpi Suomen hyvää tehden

22.08.2020 04:00
Tilaajille