Kotimaanmatkailu
Finnair julkisti talvikauden lento-ohjelmansa pohjoiseen – Kuusamoon 11 viikkovuoroa

Finnair jul­kis­ti tal­vi­kau­den len­to-oh­jel­man­sa poh­joi­seen – Kuu­sa­moon 11 viik­ko­vuo­roa

05.11.2020 14:37 0
Tilaajille
Nyt se on totta myös tilastojen valossa: Kuusamon kesä veti puoleensa – heinäkuussa rekisteröidyt kotimaiset yöpymiset nousivat heinäkuussa 58 prosenttia

Nyt se on totta myös ti­las­to­jen va­los­sa: Kuu­sa­mon kesä veti puo­leen­sa – hei­nä­kuus­sa re­kis­te­röi­dyt ko­ti­mai­set yö­py­mi­set nou­si­vat hei­nä­kuus­sa 58 pro­sent­tia

29.10.2020 09:22 0
Tilaajille
Kuusamon reitit ja palvelut uudelle kartalle: "Karhuntassusta ja jututtamiltani matkailijoilta kuulin, että kysyntää olisi"

Kuu­sa­mon reitit ja pal­ve­lut uudelle kar­tal­le: "Kar­hun­tas­sus­ta ja ju­tut­ta­mil­ta­ni mat­kai­li­joil­ta kuulin, että ky­syn­tää olisi"

23.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Uusi opaskirja innostaa ympärivuotisille retkille kansallispuistoihin: "Kansallispuistoissa kun riittää lumoa aina, ei pelkästään kauniina kesäpäivinä"

Uusi opas­kir­ja in­nos­taa ym­pä­ri­vuo­ti­sil­le ret­kil­le kan­sal­lis­puis­toi­hin: "Kan­sal­lis­puis­tois­sa kun riittää lumoa aina, ei pel­käs­tään kau­nii­na ke­sä­päi­vi­nä"

17.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Ruka avaa poikkeuksellisessa tilanteessa – Ville Aho on toiveikas, mutta soimaa hallituksen määräyksiä: "Kolmen vuorokauden vaatimus karanteenista ei ole tästä maailmasta"

Ruka avaa poik­keuk­sel­li­ses­sa ti­lan­tees­sa – Ville Aho on toi­vei­kas, mutta soimaa hal­li­tuk­sen mää­räyk­siä: "Kolmen vuo­ro­kau­den vaa­ti­mus ka­ran­tee­nis­ta ei ole tästä maail­mas­ta"

24.09.2020 04:00 0
Tilaajille
Syötteen ja Oulangan kansallispuistojen kävijämäärissä hurja kasvu tänä vuonna: "Piti itsekin hieraista silmiä kahteen kertaan, kun Oulangan lukuja katsoin"

Syöt­teen ja Ou­lan­gan kan­sal­lis­puis­to­jen kä­vi­jä­mää­ris­sä hurja kasvu tänä vuonna: "Piti itsekin hie­rais­ta silmiä kahteen ker­taan, kun Ou­lan­gan lukuja kat­soin"

07.09.2020 17:00 0
Tilaajille
Korona runtelee Koillismaan matkailua Lappia vähemmän, mutta kansainvälisten asiakkaiden varassa olevat yritykset ovat tiukilla: "99 prosenttia matkailijoista voi jäädä pois"

Korona run­te­lee Koil­lis­maan mat­kai­lua Lappia vä­hem­män, mutta kan­sain­vä­lis­ten asiak­kai­den varassa olevat yri­tyk­set ovat tiu­kil­la: "99 pro­sent­tia mat­kai­li­jois­ta voi jäädä pois"

27.08.2020 04:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kotimaanmatkailu suojaa Koillismaata, mutta yhteiskunnan on tultava apuun – Toimivia, elinkelpoisia yrityksiä ei saa päästää kaatumaan tilanteessa, johon yksikään yrittäjä ei ole voinut varautua

Pää­kir­joi­tus: Ko­ti­maan­mat­kai­lu suojaa Koil­lis­maa­ta, mutta yh­teis­kun­nan on tultava apuun – Toi­mi­via, elin­kel­poi­sia yri­tyk­siä ei saa päästää kaa­tu­maan ti­lan­tees­sa, johon yk­si­kään yrit­tä­jä ei ole voinut va­rau­tua

27.08.2020 04:00 0
Kotimaanmatkailulle lisätukea syyssesongin vauhdittamiseen – 100 syytä matkailla Suomessa -kampanjan Vinkkipankki kokoaa matkailuyritykset yhteen

Ko­ti­maan­mat­kai­lul­le li­sä­tu­kea syys­se­son­gin vauh­dit­ta­mi­seen – 100 syytä mat­kail­la Suo­mes­sa -kam­pan­jan Vink­ki­pank­ki kokoaa mat­kai­lu­yri­tyk­set yhteen

23.08.2020 12:00 0
Tilaajille
Jos näet tämän miehen tänään Käylän seudulla peukku pystyssä, ota kyytiin ja vie Räjäyttäjien keikalle! – Tero Mäkinen patikoi läpi Suomen hyvää tehden

Jos näet tämän miehen tänään Käylän seu­dul­la peukku pys­tys­sä, ota kyytiin ja vie Rä­jäyt­tä­jien kei­kal­le! – Tero Mäkinen patikoi läpi Suomen hyvää tehden

22.08.2020 04:00 0
Tilaajille
Kalle Päätalolla oli moninaiset ainekset kirjailijaksi – Kallioniemessä on tänä kesänä vieraillut reilu 3000 kävijää

Kalle Pää­ta­lol­la oli mo­ni­nai­set ai­nek­set kir­jai­li­jak­si – Kal­lio­nie­mes­sä on tänä kesänä vie­rail­lut reilu 3000 kävijää

17.08.2020 18:06 0
Tilaajille
Kuusamoon tulee syyskuussa yhdeksän lentoa viikossa: "Lappi ja Kuusamo kiinnostavat kotimaisia matkustajia"

Kuu­sa­moon tulee syys­kuus­sa yh­dek­sän lentoa vii­kos­sa: "Lappi ja Kuusamo kiin­nos­ta­vat ko­ti­mai­sia mat­kus­ta­jia"

12.08.2020 10:31 0
Tilaajille
Työ- ja elinkeinoministeriöltä puoli miljoonaa euroa kotimaanmatkailun kehittämiseen – Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n aktiviteettimyynnissä satojen prosenttien kasvua: "Koskenlasku on ollut tämän vuoden hittituote"

Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riöl­tä puoli mil­joo­naa euroa ko­ti­maan­mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­seen – Ru­ka-Kuu­sa­mo Mat­kai­lu ry:n ak­ti­vi­teet­ti­myyn­nis­sä satojen pro­sent­tien kasvua: "Kos­ken­las­ku on ollut tämän vuoden hit­ti­tuo­te"

10.08.2020 14:00 0
Tilaajille
Finnair yllätti: lennot Kuusamoon alkavatkin jo ensi viikolla kolmella viikkovuorolla – "Meillä on valmius lisätä lentoja nopeasti"

Finnair yl­lät­ti: lennot Kuu­sa­moon al­ka­vat­kin jo ensi vii­kol­la kol­mel­la viik­ko­vuo­rol­la – "Meillä on valmius lisätä lentoja no­peas­ti"

28.07.2020 18:00 0
Tilaajille