Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Mielipiteet
Aino Pajukankaan näkökulma: Puskista ampuminen rapauttaa keskustelukulttuuria
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aino Pa­ju­kan­kaan nä­kö­kul­ma: Pus­kis­ta am­pu­mi­nen ra­paut­taa kes­kus­te­lu­kult­tuu­ria

31.07.2023 11:00 2
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Elämän lä­hei­syy­des­tä tulisi huo­leh­tia ny­kyi­se­nä so­me­pro­pa­gan­dan aikana"

21.07.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Tulin kunnaneläinlääkäriksi 1974 ja tutustuin Sulo Karjalaiseen – "Minua askarruttaa tässä tapauksessa se, että havaitut epäkohdat ovat johtaneet nopeasti näin rankkaan lopputulokseen"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tulin kun­nan­eläin­lää­kä­rik­si 1974 ja tu­tus­tuin Sulo Kar­ja­lai­seen – "Minua as­kar­rut­taa tässä ta­pauk­ses­sa se, että ha­vai­tut epä­koh­dat ovat joh­ta­neet no­peas­ti näin rank­kaan lop­pu­tu­lok­seen"

22.10.2022 04:00 4
Tilaajille
Seppo Salmisen kolumni: Ennen asiat olivat kuntapolitiikassakin paremmin – ihan totta
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Ennen asiat olivat kun­ta­po­li­tii­kas­sa­kin pa­rem­min – ihan totta

26.05.2022 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta: Ihminen totuuksien viidakossa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ihminen to­tuuk­sien vii­da­kos­sa

05.05.2022 04:00
Tilaajille
Ensio Palosaari palasi maailmalta takaisin Kuusamoon – nyt hän soveltaa oppimaansa kaivoskeskusteluun ja muihin kuusamolaisten kiista-aiheisiin

Ensio Pa­lo­saa­ri palasi maail­mal­ta ta­kai­sin Kuu­sa­moon – nyt hän so­vel­taa op­pi­maan­sa kai­vos­kes­kus­te­luun ja muihin kuu­sa­mo­lais­ten kiis­ta-ai­hei­siin

22.04.2022 16:31 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kau­pun­gin­val­tuus­to linjasi vah­vas­ti kou­lu­ver­kon tu­le­vai­suut­ta – yh­teis­työs­sä on voimaa

05.01.2022 04:00 1
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Miksi Kuu­sa­mos­sa ei oteta ko­ro­na­tes­tiä sel­lai­sil­ta, joilla on 2 ro­ko­tet­ta vaikka on oi­rei­ta, vaan sa­no­taan, ettei tar­vit­se ottaa jos on 2 ro­ko­tet­ta?

14.11.2021 11:40 2
Tilaajille
Karhupatsaan sijoituspaikoista eniten kannatusta Koillissanomien kyselyssä on saanut keskeinen paikka ydinkeskustassa, vastaajina satoja henkilöitä – mitä mieltä sinä olet?

Kar­hu­pat­saan si­joi­tus­pai­kois­ta eniten kan­na­tus­ta Koil­lis­sa­no­mien ky­se­lys­sä on saanut kes­kei­nen paikka ydin­kes­kus­tas­sa, vas­taa­ji­na satoja hen­ki­löi­tä – mitä mieltä sinä olet?

01.11.2021 13:46 4
Tilaajille
Seppo Salmisen kolumni: Mistä kuuluu kovin huuto, että ilmastonmuutos on huijausta? Entä kuka on aidosti huolissaan?
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Mistä kuuluu kovin huuto, että il­mas­ton­muu­tos on hui­jaus­ta? Entä kuka on aidosti huo­lis­saan?

19.08.2021 16:23 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Itä- ja Poh­jois-Suo­men maa­kun­ta­joh­ta­jat: EU:n Suo­mel­le osoit­ta­ma ra­hoi­tus tulee koh­dis­taa täy­si­mää­räi­ses­ti al­ku­pe­räi­sen aja­tuk­sen mukaan

15.06.2021 16:06
Tilaajille

Viikon ky­sy­mys: Onko oikein, että haudat otetaan uu­del­leen käyt­töön 50 vuoden jäl­keen?

24.09.2020 12:15 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Kes­kus­tan ka­tu­töi­den ai­ka­tau­lu, sie­lun­pai­me­nen läh­te­mi­nen ja Kuu­sa­mon kau­pun­gin epä­siis­tit pihat pu­hut­ti­vat

25.08.2020 18:00
Tilaajille
Kysyimme Koillissanomien entisiltä toimittajilta, mitä he oppivat ollessaan Koillissanomissa töissä – Koillissanomat on antanut monelle erinomaiset eväät ja ponnistuslaudan toimittajantyöhön muuallakin

Ky­syim­me Koil­lis­sa­no­mien en­ti­sil­tä toi­mit­ta­jil­ta, mitä he oppivat ol­les­saan Koil­lis­sa­no­mis­sa töissä – Koil­lis­sa­no­mat on antanut monelle eri­no­mai­set eväät ja pon­nis­tus­lau­dan toi­mit­ta­jan­työ­hön muual­la­kin

18.08.2020 11:03
Tilaajille
Kysyimme Koillissanomien entisiltä toimittajilta ja kuvaajilta, mitä he ovat oppineet työskennellessään Koillissanomissa – paljon, ja yllättävän erilaisia asioita

Ky­syim­me Koil­lis­sa­no­mien en­ti­sil­tä toi­mit­ta­jil­ta ja ku­vaa­jil­ta, mitä he ovat op­pi­neet työs­ken­nel­les­sään Koil­lis­sa­no­mis­sa – paljon, ja yl­lät­tä­vän eri­lai­sia asioita

18.08.2020 04:00
Tilaajille