Talvikausi käyntiin: Katso Rukan ava­jais­päi­vän tun­nel­mia ku­va­gal­le­rias­ta

Toimittajalta: Jour­na­lis­mis­sa jut­tu­jen si­säl­töä ei keksitä hatusta heit­tä­mäl­lä

Seurasimme kertausharjoituksia: Niko veti vihreät ylle ja näki osan int­ti­ka­ve­reis­ta ensi kertaa pitkään aikaan

Mainos: Paikallista tietoa ja ymmärrystä – tutustu Koillissanomiin 1 kk 1 €

Lapin yliopisto
Kuusamolaislähtöinen Aini Linjakumpu aloitti ainutlaatuisessa tehtävässä uskontojen ja kulttuurien politiikan professorina – "Kulttuureihin ja uskontoihin liittyvä ymmärrys pitäisikin nähdä samanlaisena kansalaistaitona kuin vaikkapa kyky tehdä laskutoimituksia"

Kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen Aini Lin­ja­kum­pu aloitti ai­nut­laa­tui­ses­sa teh­tä­väs­sä us­kon­to­jen ja kult­tuu­rien po­li­tii­kan pro­fes­so­ri­na – "Kult­tuu­rei­hin ja us­kon­toi­hin liit­ty­vä ym­mär­rys pi­täi­si­kin nähdä sa­man­lai­se­na kan­sa­lais­tai­to­na kuin vaik­ka­pa kyky tehdä las­ku­toi­mi­tuk­sia"

25.05.2022 04:00
Tilaajille
Pohjoisen matkailuyrittäjille aukesi uusi koulutussivusto vastuullisuuden kehittämiseen

Poh­joi­sen mat­kai­lu­yrit­tä­jil­le aukesi uusi kou­lu­tus­si­vus­to vas­tuul­li­suu­den ke­hit­tä­mi­seen

13.04.2022 04:00
Tilaajille
Saako nyt kaikkia rääväsuisia poliitikkoja nimitellä halventavasti? – Oulun poliisilaitoksella kymmeniä "natsipelletutkintoja"

Saako nyt kaikkia rää­vä­sui­sia po­lii­tik­ko­ja ni­mi­tel­lä hal­ven­ta­vas­ti? – Oulun po­lii­si­lai­tok­sel­la kym­me­niä "nat­si­pel­le­tut­kin­to­ja"

11.01.2022 19:00
Tilaajille
Kuusamolainen Susanna teki ensimmäisenä Suomessa väitöstutkimuksen ikäihmisten mediakasvatuksesta: "Ikäihmiset ovat olleet asian suhteen paitsiossa, siksi puutun nyt vahvemmin siihen" – seuraa väitöstilaisuuttaa etänä

Kuu­sa­mo­lai­nen Susanna teki en­sim­mäi­se­nä Suo­mes­sa väi­tös­tut­ki­muk­sen ikä­ih­mis­ten me­dia­kas­va­tuk­ses­ta: "I­käih­mi­set ovat olleet asian suhteen pait­sios­sa, siksi puutun nyt vah­vem­min siihen" – ­seu­raa väi­tös­ti­lai­suut­taa etänä

17.12.2021 11:01
Tilaajille
Ystävyyskaupunkitoiminnan ytimessä yhteinen hyöty – Professori: "Kannattaa tehdä kotiläksynsä ja miettiä esimerkiksi, miten Kuusamon yritykset pääsisivät hyötymään Kiinan markkinoista"

Ys­tä­vyys­kau­pun­ki­toi­min­nan yti­mes­sä yh­tei­nen hyöty – Pro­fes­so­ri: "Kan­nat­taa tehdä ko­ti­läk­syn­sä ja miettiä esi­mer­kik­si, miten Kuu­sa­mon yri­tyk­set pää­si­si­vät hyö­ty­mään Kiinan mark­ki­nois­ta"

02.05.2021 04:00 2
Tilaajille
Muotoilualojen opiskelijat tekivät taidetta koronaeristyksestä – "Osalle tekijöistä korona avasi uutta luovuutta, kun he saivat työskennellä rauhassa"

Muo­toi­lu­alo­jen opis­ke­li­jat tekivät tai­det­ta ko­ro­na­eris­tyk­ses­tä – "Osalle te­ki­jöis­tä korona avasi uutta luo­vuut­ta, kun he saivat työs­ken­nel­lä rau­has­sa"

25.03.2021 08:55
Tilaajille
Lapin yliopistoon perustettiin biotaidetta tarkasteleva laboratorio – laboratoriossa tutkitaan muun muassa älytekstiilejä

Lapin yli­opis­toon pe­rus­tet­tiin bio­tai­det­ta tar­kas­te­le­va la­bo­ra­to­rio – la­bo­ra­to­rios­sa tut­ki­taan muun muassa äly­teks­tii­le­jä

22.03.2021 10:29
Irma Nevalasta Julia Afflektiksi ja Australiasta takaisin Kuusamoon – Graafinen suunnittelija haaveili jo lukiossa kansainvälisestä urasta: ”Minä olen ollut riskinottaja”

Irma Ne­va­las­ta Julia Aff­lek­tik­si ja Aust­ra­lias­ta ta­kai­sin Kuu­sa­moon – Graa­fi­nen suun­nit­te­li­ja haa­vei­li jo lu­kios­sa kan­sain­vä­li­ses­tä urasta: ”Minä olen ollut ris­ki­not­ta­ja”

11.03.2021 09:12
Tilaajille
Etäopiskelussa on puolensa, mutta se kuormittaa korkeakouluopiskelijoita silti – "Välillä miettii, ovatko kaikki saaneet kavereita"

Etä­opis­ke­lus­sa on puo­len­sa, mutta se kuor­mit­taa kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­joi­ta silti – "Vä­lil­lä miet­tii, ovatko kaikki saaneet ka­ve­rei­ta"

26.01.2021 10:29
Tilaajille
Haku korkeakoulujen vieraskielisiin koulutuksiin alkaa torstaina – osa taidealojen hauista alkaa myös

Haku kor­kea­kou­lu­jen vie­ras­kie­li­siin kou­lu­tuk­siin alkaa tors­tai­na – osa tai­de­alo­jen hauista alkaa myös

05.01.2021 17:20
Ilpo-hankkeella tarjotaan koulutusta malminetsinnän avustaviin tehtäviin – Posion mukana hankkeessa, jolla haetaan malminetsinnän aluetaloudellisia, välillisiä hyötyjä

Il­po-hank­keel­la tar­jo­taan kou­lu­tus­ta mal­min­et­sin­nän avus­ta­viin teh­tä­viin – Posion mukana hank­kees­sa, jolla haetaan mal­min­et­sin­nän alue­ta­lou­del­li­sia, vä­lil­li­siä hyötyjä

16.11.2020 04:00
Tilaajille
Lapin yliopistolla todettu koronavirustartunta – Tartunnan saanut työskenteli kampuksella viimeksi keskiviikkona, 18 altistuneen joukossa on sekä henkilökuntaa että opiskelijoita

Lapin yli­opis­tol­la todettu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Tar­tun­nan saanut työs­ken­te­li kam­puk­sel­la vii­mek­si kes­ki­viik­ko­na, 18 al­tis­tu­neen jou­kos­sa on sekä hen­ki­lö­kun­taa että opis­ke­li­joi­ta

10.11.2020 08:18
Tilaajille
Korouoman valtiatar: Posion kunnanjohtaja Heli Knutars saa suunsa auki,
kun on tarve, mutta ei halua loukata ketään

Ko­rouo­man val­tia­tar: Posion kun­nan­joh­ta­ja Heli Knutars saa suunsa au­ki, ­kun on tarve, mutta ei halua loukata ketään

25.10.2020 13:48
Tilaajille
Kirjoita Karhuntassuun Kuusamosta: Mikä Kuusamossa on ainutlaatuista? Mitä erityisesti haluaisit kertoa Kuusamon historiasta matkailijalle?

Kir­joi­ta Kar­hun­tas­suun Kuu­sa­mos­ta: Mikä Kuu­sa­mos­sa on ai­nut­laa­tuis­ta? Mitä eri­tyi­ses­ti ha­luai­sit kertoa Kuu­sa­mon his­to­rias­ta mat­kai­li­jal­le?

07.10.2020 16:00
Tilaajille
Lokan ja Vehkoon kiistasta annetaan hovituomio tänään – Rikosoikeuden professori selittää, millainen rikos on kunnianloukkaus

Lokan ja Vehkoon kiis­tas­ta an­ne­taan ho­vi­tuo­mio tänään – Ri­kos­oi­keu­den pro­fes­so­ri se­lit­tää, mil­lai­nen rikos on kun­nian­louk­kaus

30.09.2020 11:00
Tilaajille
Business Finlandilta rahoitus Lapin yliopiston matkailututkimuksen ja oikeustieteellisen yhteishankkeelle

Bu­si­ness Fin­lan­dil­ta ra­hoi­tus Lapin yli­opis­ton mat­kai­lu­tut­ki­muk­sen ja oi­keus­tie­teel­li­sen yh­teis­hank­keel­le

23.06.2020 18:25
Tilaajille
Ympäristömuutokset vaikuttavat yhä enemmän porolaitumiin ja poronhoitoon

Ym­pä­ris­tö­muu­tok­set vai­kut­ta­vat yhä enemmän po­ro­lai­tu­miin ja po­ron­hoi­toon

27.05.2020 04:00
Tilaajille
Kolmiomittausmalli arvioi matkailun kestävyyttä – Lapin yliopiston johdolla kehitetyn mallin avulla matkailuala voisi varautua kestämään tulevaisuuden pandemiat

Kol­mio­mit­taus­mal­li arvioi mat­kai­lun kes­tä­vyyt­tä – Lapin yli­opis­ton joh­dol­la ke­hi­te­tyn mallin avulla mat­kai­lu­ala voisi va­rau­tua kes­tä­mään tu­le­vai­suu­den pan­de­miat

30.04.2020 15:00
Tilaajille
Brändiprofessori kaipaa yrityksiltä lisää rohkeutta: kaikkia ei tarvitse miellyttää – Saila Saraniemeä puraisi brändihimo opiskeluaikana Lapin yliopistossa

Brän­di­pro­fes­so­ri kaipaa yri­tyk­sil­tä lisää roh­keut­ta: kaikkia ei tar­vit­se miel­lyt­tää – Saila Sa­ra­nie­meä puraisi brän­di­hi­mo opis­ke­lu­ai­ka­na Lapin yli­opis­tos­sa

09.02.2020 11:26
Tilaajille
Porotalous ja metsätalous hakevat ratkaisuja: Ymmärrys vähentää ongelmia

Po­ro­ta­lous ja met­sä­ta­lous hakevat rat­kai­su­ja: Ym­mär­rys vä­hen­tää on­gel­mia

30.01.2020 05:00