LUITKO JO: Koil­lis­sa­no­mien pää­toi­mit­ta­ja vaihtuu – Jenny Halvari siirtyy Ka­le­vaan

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne avautui – löydä sinulle sopivin ehdokas

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Koillissanomat 2 kk 39,90 euroa

Metsätalous
Latvavesillä kohti Iijoki-sopimuksen tavoitteita, Loukusanjoessa ja alueen puroilla ja soilla on tehty monenlaisia kunnostustöitä – "Minulla on omana tavoitteena jättää maailma seuraaville sukupolville vähän parempana"

Lat­va­ve­sil­lä kohti Ii­jo­ki-so­pi­muk­sen ta­voit­tei­ta, Lou­ku­san­joes­sa ja alueen pu­roil­la ja soilla on tehty mo­nen­lai­sia kun­nos­tus­töi­tä – "Mi­nul­la on omana ta­voit­tee­na jättää maailma seu­raa­vil­le su­ku­pol­vil­le vähän pa­rem­pa­na"

10.11.2021 04:00
Tilaajille
Kenttäradan dokumentoija Raimo Salo tekee nyt elokuvaa kämppäemännistä – "Nuorelta naiselta vaadittiin rohkeutta mennä karskien miesten joukkoon"

Kent­tä­ra­dan do­ku­men­toi­ja Raimo Salo tekee nyt elo­ku­vaa kämp­pä­emän­nis­tä – "Nuo­rel­ta nai­sel­ta vaa­dit­tiin roh­keut­ta mennä kars­kien miesten jouk­koon"

17.10.2021 12:00
Tilaajille
Hakerankavarasto Kuusamon Saarilammentien varrella suututti valtakunnan luontoväen – "Jos hakepuuta ei saisi käyttää, niin en tiedä, millä me lämmitettäisiin"

Ha­ke­ran­ka­va­ras­to Kuu­sa­mon Saa­ri­lam­men­tien var­rel­la suu­tut­ti val­ta­kun­nan luon­to­väen – "Jos ha­ke­puu­ta ei saisi käyt­tää, niin en tiedä, millä me läm­mi­tet­täi­siin"

10.09.2021 17:24 16
Tilaajille
"Yritysten omien kasvuedellytysten on oltava kunnossa, jotta kasvun haasteisiin pystytään vastaamaan" – Aikaisemmissa  metsä- ja puutoimialan hankkeissa tunnistettu tieto- ja osaamistarpeita, nyt niihin vastataan

"Y­ri­tys­ten omien kas­vu­edel­ly­tys­ten on oltava kun­nos­sa, jotta kasvun haas­tei­siin pys­ty­tään vas­taa­maan" – Ai­kai­sem­mis­sa metsä- ja puu­toi­mi­alan hank­keis­sa tun­nis­tet­tu tieto- ja osaa­mis­tar­pei­ta, nyt niihin vas­ta­taan

08.05.2021 04:00
Tilaajille
Romeikossa rymytään kaivinkoneella metsää nurin – Hossan kansallispuistossa ennallistetaan metsää, soita ja lähteitä yhteensä noin viiden neliökilometrin alueella

Ro­mei­kos­sa ry­my­tään kai­vin­ko­neel­la metsää nurin – Hossan kan­sal­lis­puis­tos­sa en­nal­lis­te­taan metsää, soita ja läh­tei­tä yh­teen­sä noin viiden ne­liö­ki­lo­met­rin alueel­la

06.05.2021 04:01
Tilaajille
Porotalous ja metsätalous hakevat ratkaisuja: Ymmärrys vähentää ongelmia

Po­ro­ta­lous ja met­sä­ta­lous hakevat rat­kai­su­ja: Ym­mär­rys vä­hen­tää on­gel­mia

30.01.2020 05:00
Pohjoisessa halutaan viedä puun tiet digiaikaan – liikennöinti metsä- ja yksityisteillä halutaan sujuvammaksi

Poh­joi­ses­sa ha­lu­taan viedä puun tiet di­gi­ai­kaan – lii­ken­nöin­ti metsä- ja yk­si­tyis­teil­lä ha­lu­taan su­ju­vam­mak­si

10.11.2018 05:00
Joukamo Kortesalmi ei "halunnut opettajaksi eikä herranakaan ollut hyvä olla", joten hän palasi Kuusamoon, alkoi kalastajaksi ja sitten lomittajaksi – nyt hän ostaa perikunnilta metsiä ja tähtää tuhannen hehtaarin omistajaksi

Joukamo Kor­te­sal­mi ei "ha­lun­nut opet­ta­jak­si eikä her­ra­na­kaan ollut hyvä olla", joten hän palasi Kuu­sa­moon, alkoi ka­las­ta­jak­si ja sitten lo­mit­ta­jak­si – nyt hän ostaa pe­ri­kun­nil­ta metsiä ja tähtää tu­han­nen heh­taa­rin omis­ta­jak­si

04.10.2018 14:00
Kolumni

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: Kun moto saapuu yl­lät­täen jär­ven­ran­ta­mök­ki­läi­sen naa­pu­riin, ollaan syvästi pe­ri­aat­teel­li­sen kiistan äärellä

22.08.2018 05:00
Porotalouden ja metsätalouden suhteet parantuneet – Enemmän kitkaa alojen välillä yksityismetsissä kuin Metsähallituksen talousmetsissä

Po­ro­ta­lou­den ja met­sä­ta­lou­den suhteet pa­ran­tu­neet – Enemmän kitkaa alojen välillä yk­si­tyis­met­sis­sä kuin Met­sä­hal­li­tuk­sen ta­lous­met­sis­sä

07.08.2018 05:00
Kolumni: Yhteismetsän hakkuut Oulangan palstalla kuohuttavat sosaalista mediaa ja kansa vaatii avohakkuiden lopettamista – tästä ilmiössä on kyse: "Näytöt ovat musertavia"
Kolumni

Ko­lum­ni: Yh­teis­met­sän hakkuut Ou­lan­gan pals­tal­la kuo­hut­ta­vat so­saa­lis­ta mediaa ja kansa vaatii avo­hak­kui­den lo­pet­ta­mis­ta – tästä il­miös­sä on kyse: "Näytöt ovat mu­ser­ta­via"

05.06.2018 10:30
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Luon­to­koh­tei­den suojelu vähenee vää­jä­mät­tä, kun rahat ovat vähissä – tämä ei ole hyvää ke­hi­tys­tä

07.05.2018 05:00
Nuorille metsäalasta tietoa kouluvierailuilla - Alan työvoimasta eläköityy noin neljäsosa seuraavan 10 vuoden aikana – Pölkyn ja Mattioven tehtaille tarvitaan uusia työntekijöitä lähivuosina

Nuo­ril­le met­sä­alas­ta tietoa kou­lu­vie­rai­luil­la - Alan työ­voi­mas­ta elä­köi­tyy noin nel­jäs­osa seu­raa­van 10 vuoden aikana – Pölkyn ja Mat­ti­oven teh­tail­le tar­vi­taan uusia työn­te­ki­jöi­tä lä­hi­vuo­si­na

23.01.2018 05:00
Kolumni

Ko­lum­ni: Metsät ja ilmasto seu­rus­te­le­vat edel­leen

07.11.2017 14:00
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Hul­lun­leh­män­tau­ti riehuu taas

04.11.2017 14:00
Metsätieteilijä antaisi maanomistajan päättää montako hirveä metsissään kestää – 90 000 hirvestä kävelemään jäisi vain 20 000

Met­sä­tie­tei­li­jä antaisi maan­omis­ta­jan päättää montako hirveä met­sis­sään kestää – 90 000 hir­ves­tä kä­ve­le­mään jäisi vain 20 000

22.09.2017 15:00
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Luontoa on kä­si­tel­tä­vä peh­meäs­ti ja hel­läs­ti

18.09.2017 15:58
Kiinalaiset kauppakumppanit kuvasivat kaadetut puut – Pölkky hakkaa Ahosaaressa metrin paksuisen jäätien takana

Kii­na­lai­set kaup­pa­kump­pa­nit ku­va­si­vat kaa­de­tut puut – Pölkky hakkaa Aho­saa­res­sa metrin pak­sui­sen jäätien takana

13.02.2017 05:00