MTK
MTK:n Eerikki Viljanen: Halpaa ruokaa ei enää ole – Maataloustuottajat vaativat ratkaisua kustannuskriisiin kaupalta ja teollisuudelta

MTK:n Eerikki Vil­ja­nen: Halpaa ruokaa ei enää ole – Maa­ta­lous­tuot­ta­jat vaa­ti­vat rat­kai­sua kus­tan­nus­krii­siin kau­pal­ta ja teol­li­suu­del­ta

06.04.2022 15:31
Tilaajille
Maaseudulla tyhjillään olevat rakennukset halutaan hyötykäyttöön - MTK käynnisti Autiotalot ja hiljaiset kiinteistöt hyötykäyttöön -hankkeen

Maa­seu­dul­la tyh­jil­lään olevat ra­ken­nuk­set ha­lu­taan hyö­ty­käyt­töön - MTK käyn­nis­ti Au­tio­ta­lot ja hil­jai­set kiin­teis­töt hyö­ty­käyt­töön -hank­keen

29.03.2022 16:49 1
Tilaajille
Viisi kiloa perunoita eurolla – Maataloustuottajien mielenilmaisussa myydään ruokaa tuottajahinnoin

Viisi kiloa pe­ru­noi­ta eurolla – Maa­ta­lous­tuot­ta­jien mie­len­il­mai­sus­sa myydään ruokaa tuot­ta­ja­hin­noin

15.11.2021 13:56 1
Maitotilojen vähentyminen aiheuttaa haasteita naudanlihan tuotannossa – Suomen suurimmassa nautamaakunnassa Pohjois-Pohjanmaalla käydään kovaa kilpailua vasikoista ja poistolehmistä

Mai­to­ti­lo­jen vä­hen­ty­mi­nen ai­heut­taa haas­tei­ta nau­dan­li­han tuo­tan­nos­sa – Suomen suu­rim­mas­sa nau­ta­maa­kun­nas­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la käydään kovaa kil­pai­lua va­si­kois­ta ja pois­to­leh­mis­tä

10.10.2021 12:21 2
Tilaajille
Myrskypuiden korjuu alkamassa, Pölkyllä kovempi ruljanssi pääsee alkamaan elokuussa – "Sellaiset puut, jotka ovat myrskyssä katkenneet, ovat lähtökohtaisesti kuitupuuta"

Myrs­ky­pui­den korjuu al­ka­mas­sa, Pöl­kyl­lä kovempi rul­jans­si pääsee al­ka­maan elo­kuus­sa – "Sel­lai­set puut, jotka ovat myrs­kys­sä kat­ken­neet, ovat läh­tö­koh­tai­ses­ti kui­tu­puu­ta"

01.07.2021 04:00
Tilaajille
Kantolat vuokrasivat tilan sukupolvenvaihdoksen sijaan ja kuuluvat muutaman prosentin vähemmistöön – Asiantuntija tietää, että tapa voi olla pehmeä lasku yrittäjyyteen tai luopumisen tuskaa: "Siinä joudutaan luopumaan monesta muustakin asiasta kuin työstä"

Kan­to­lat vuok­ra­si­vat tilan su­ku­pol­ven­vaih­dok­sen sijaan ja kuu­lu­vat muu­ta­man pro­sen­tin vä­hem­mis­töön – Asian­tun­ti­ja tietää, että tapa voi olla pehmeä lasku yrit­tä­jyy­teen tai luo­pu­mi­sen tuskaa: "Siinä jou­du­taan luo­pu­maan monesta muus­ta­kin asiasta kuin työstä"

14.04.2021 04:00
Tilaajille
MTK: Havutukeilla eniten kysyntää puumarkkinoilla: "Puumarkkinoilla menee hyvin – sahatavaramarkkinoiden kysyntä heijastuu tukkipuun tarpeeseen"

MTK: Ha­vu­tu­keil­la eniten ky­syn­tää puu­mark­ki­noil­la: "Puu­mark­ki­noil­la menee hyvin – sa­ha­ta­va­ra­mark­ki­noi­den kysyntä hei­jas­tuu tuk­ki­puun tar­pee­seen"

13.03.2021 04:00 1
Tilaajille
"Olen hyvin ihmeissäni siitä, miksi tällaista opasta vastustetaan" ­– porovahinkojen arviointioppaan tekijä sanoo, että Paliskuntain Yhdistys ei päässyt vaikuttamaan sisältöön

"Olen hyvin ih­meis­sä­ni siitä, miksi täl­lais­ta opasta vas­tus­te­taan" – po­ro­va­hin­ko­jen ar­vioin­ti­op­paan tekijä sanoo, että Pa­lis­kun­tain Yh­dis­tys ei päässyt vai­kut­ta­maan si­säl­töön

25.11.2020 12:00
Tilaajille
"Lakimuutos on näpertelyä, ei siitä mihinkään pääse" – porovahinkojen arviointiin on tulossa uusi menettely, mutta onko muutoksesta hyötyä vai haittaa?

"La­ki­muu­tos on nä­per­te­lyä, ei siitä mi­hin­kään pääse" – po­ro­va­hin­ko­jen ar­vioin­tiin on tulossa uusi me­net­te­ly, mutta onko muu­tok­ses­ta hyötyä vai hait­taa?

17.11.2020 17:27
Tilaajille
Puukauppa virkistynyt Pohjois-Suomessa – koko vuosi jäämässä edellisvuodesta, mutta loppuvuodesta metsänomistajat ottavat loppukiriä

Puu­kaup­pa vir­kis­ty­nyt Poh­jois-Suo­mes­sa – koko vuosi jää­mäs­sä edel­lis­vuo­des­ta, mutta lop­pu­vuo­des­ta met­sän­omis­ta­jat ottavat lop­pu­ki­riä

14.11.2020 04:00
Tilaajille
MTK Pohjois-Suomi: Julkiskeittiöihin lisää paikallista ruokaa

MTK Poh­jois-Suo­mi: Jul­kis­keit­tiöi­hin lisää pai­kal­lis­ta ruokaa

26.02.2020 13:30
Tilaajille
Sateet tulivat kuin tilauksesta – viljelijät tyytyväisinä: "Näkymät ovat huomattavasti tavanomaisia paremmat"

Sateet tulivat kuin ti­lauk­ses­ta – vil­je­li­jät tyy­ty­väi­si­nä: "Nä­ky­mät ovat huo­mat­ta­vas­ti ta­van­omai­sia pa­rem­mat"

09.06.2018 09:00
"Jos haetaan jäsenyyttä sillä perusteella, että hajotetaan ja häiritään, ei se välttämättä tule menemään läpi" – Avautuuko MTK:n ovi poronhoitajille?

"Jos haetaan jä­se­nyyt­tä sillä pe­rus­teel­la, että ha­jo­te­taan ja häi­ri­tään, ei se vält­tä­mät­tä tule me­ne­mään läpi" – Avau­tuu­ko MTK:n ovi po­ron­hoi­ta­jil­le?

02.03.2018 13:30
"Käräjille menosta seuraa usein vain syvempää riitaa" – Paliskunnat kuulivat viljelijöitä

"Kä­rä­jil­le menosta seuraa usein vain sy­vem­pää riitaa" – Pa­lis­kun­nat kuu­li­vat vil­je­li­jöi­tä

02.03.2018 11:00
”Maaseudun ihmisten välille on kyhätty Berliinin muuria” – Tämä selvisi, kun paliskunnat kysyi Koillismaan viljelijöiltä poroista

”Maa­seu­dun ih­mis­ten välille on kyhätty Ber­lii­nin muuria” – Tämä sel­vi­si, kun pa­lis­kun­nat kysyi Koil­lis­maan vil­je­li­jöil­tä po­rois­ta

19.02.2018 18:08
Posio on edelleen maitopitäjä – Lapin neljänneksi tuottoisimmassa kunnassa 32 maitotilaa

Posio on edel­leen mai­to­pi­tä­jä – Lapin nel­jän­nek­si tuot­toi­sim­mas­sa kun­nas­sa 32 mai­to­ti­laa

17.11.2017 05:00

”Maa­kun­ta­ra­ja ei saa olla esteenä yh­teis­työl­le” Po­siol­la toi­vo­taan yh­tei­sen maa­ta­lous­lo­mi­tuk­sen säi­ly­vän, vaikka kunta liit­tyy­kin Itä-Lap­piin

17.11.2017 05:00

”Al­ku­tuo­tan­toon uusia hank­kei­ta”

17.11.2017 05:00
”Mahdoton tehtävä aidata”

”Mah­do­ton tehtävä aidata”

25.10.2017 05:00
Yhdeksän pohjoisen MTK:n johtokuntaa esitti ministeri Lepälle: porot aidattava pysyvästi eteläisellä poronhoitoalueella

Yh­dek­sän poh­joi­sen MTK:n joh­to­kun­taa esitti mi­nis­te­ri Le­päl­le: porot ai­dat­ta­va py­sy­väs­ti ete­läi­sel­lä po­ron­hoi­to­alueel­la

25.10.2017 05:00