Juuri nyt: Ra­vin­to­la piste avataan uu­del­leen ensi lauan­tai­na

Joko luit: Isoja kaloja nousi ver­kos­ta Kuu­sa­mos­sa - lue tästä uusin ka­la­ki­sa­jut­tu

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Valtuusto
Kuusamon valtuuston ensimmäisessä etäkokouksessa nähtyä: Nilon uuden koulun piirustuksia, kaupunginjohtajan talouskatsaus ja keskustelua epidemiatilanteesta

Kuu­sa­mon val­tuus­ton en­sim­mäi­ses­sä etä­ko­kouk­ses­sa nähtyä: Nilon uuden koulun pii­rus­tuk­sia, kau­pun­gin­joh­ta­jan ta­lous­kat­saus ja kes­kus­te­lua epi­de­mia­ti­lan­tees­ta

22.04.2020 05:00
Tilaajille
Suuret investointisuunnitelmat huolettivat valtuutettuja – "Miten kaikki kaupungin velat saadaan tulevaisuudessa maksetuksi?"

Suuret in­ves­toin­ti­suun­ni­tel­mat huo­let­ti­vat val­tuu­tet­tu­ja – "Miten kaikki kau­pun­gin velat saadaan tu­le­vai­suu­des­sa mak­se­tuk­si?"

18.12.2018 05:00
"Vähän niin kuin nyrkkeilykehässä, iskuja sataa joka suunnalta", kouluverkkokeskustelu nyt valtuustossa – Vihreät esittivät Nilon alakoulun oppilaiden siirtämistä muihin kouluhin

"Vähän niin kuin nyrk­kei­ly­ke­häs­sä, iskuja sataa joka suun­nal­ta", kou­lu­verk­ko­kes­kus­te­lu nyt val­tuus­tos­sa – Vihreät esit­ti­vät Nilon ala­kou­lun op­pi­lai­den siir­tä­mis­tä muihin kou­lu­hin

17.12.2018 12:29
”Rekrytoinnista tulee kova haaste” – kunnan henkilöstöstä lähivuosina liki 60 eläkkeelle

”Rek­ry­toin­nis­ta tulee kova haaste” – kunnan hen­ki­lös­tös­tä lä­hi­vuo­si­na liki 60 eläk­keel­le

17.12.2018 10:00
Kolumni

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: Jos Ni­lon­kan­kaal­le ra­ken­ne­taan uusi ala­kou­lu, on päät­tä­jien us­kal­let­ta­va lak­kaut­taa ky­lä­kou­lut – tosin toi­nen­kin vaih­toeh­to on ole­mas­sa

03.12.2018 05:00 1

Ero Tero Kokolle

13.11.2018 18:00
Mikkosen viimeinen valtuusto – valtuusto taputti kunnanjohtajan eläkkeelle

Mik­ko­sen vii­mei­nen val­tuus­to – val­tuus­to taputti kun­nan­joh­ta­jan eläk­keel­le

13.11.2018 10:30
Millaiset kaavamerkinnät pitää olla Ruka-Kuusamo -matkailualueen osayleiskaavassa? - Valtuusto äänesti ja hyväksyi kaavan

Mil­lai­set kaa­va­mer­kin­nät pitää olla Ru­ka-Kuu­sa­mo -mat­kai­lu­alueen osay­leis­kaa­vas­sa? - Val­tuus­to äänesti ja hy­väk­syi kaavan

25.09.2018 09:00
Kolumni

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: Kolme syytä, miksi Kuu­sa­mon 13 mil­joo­nan kou­lu­in­ves­toin­nis­sa kan­nat­taa ottaa muu­ta­man vuoden ai­ka­li­sä

29.08.2018 05:00
Viime vuosi oli Posiolle hyvä – merkittävin syy taloudellisen tilanteen kohentumiseen löytyy sote-palveluiden ulkoistamisesta

Viime vuosi oli Po­siol­le hyvä – mer­kit­tä­vin syy ta­lou­del­li­sen ti­lan­teen ko­hen­tu­mi­seen löytyy sote-pal­ve­lui­den ul­kois­ta­mi­ses­ta

26.06.2018 18:00
"Tämä on naurettavaa pelleilyä ja takinkääntöä" – Valtuuston keskustelu Ruijanmutkasta äityi vilkkaasti, mutta laajennus hyväksyttiin yksimielisesti

"Tämä on nau­ret­ta­vaa pel­lei­lyä ja ta­kin­kään­töä" – Val­tuus­ton kes­kus­te­lu Rui­jan­mut­kas­ta äityi vilk­kaas­ti, mutta laa­jen­nus hy­väk­syt­tiin yk­si­mie­li­ses­ti

27.03.2018 05:00
Teollisuusalue ja asuinalue yhdistetään Kuusamossa – osa valtuutetuista toivoi toisenlaista päätöstä

Teol­li­suus­alue ja asuin­alue yh­dis­te­tään Kuu­sa­mos­sa – osa val­tuu­te­tuis­ta toivoi toi­sen­lais­ta pää­tös­tä

27.03.2018 05:00
Katso äänestyslistat 30 pakolaisen ottamisesta – Kuusamon valtuuston pakolaiskeskustelussa käytettiin useita puheenvuoroja

Katso ää­nes­tys­lis­tat 30 pa­ko­lai­sen ot­ta­mi­ses­ta – Kuu­sa­mon val­tuus­ton pa­ko­lais­kes­kus­te­lus­sa käy­tet­tiin useita pu­heen­vuo­ro­ja

07.02.2018 10:31

Itä-Ru­kan kaa­va­muu­tos hy­väk­syt­tiin yk­si­mie­li­ses­ti

06.02.2018 05:00
Kuusamo päätti ottaa kiintiöpakolaisia

Kuusamo päätti ottaa kiin­tiö­pa­ko­lai­sia

06.02.2018 05:00
Uusia äänestyslaitteita päästiin kokeilemaan ensimmäistä kertaa

Uusia ää­nes­tys­lait­tei­ta pääs­tiin ko­kei­le­maan en­sim­mäis­tä kertaa

12.12.2017 09:00
Valtuustoaloite: Kuusamo sitoutumaan tasa-arvon eurooppalaiseen peruskirjaan

Val­tuus­toa­loi­te: Kuusamo si­tou­tu­maan ta­sa-ar­von eu­roop­pa­lai­seen pe­rus­kir­jaan

15.11.2017 05:00

Val­tuus­toa­loit­teel­la 20 al­le­kir­joit­ta­jaa – ­Kuu­sa­mo ha­lu­taan mu­kaan ­ta­sa-ar­von pe­rus­kir­jaan

14.11.2017 14:00

Val­tuus­to-aloi­te: Kau­pun­ki ottaisi käyt­töön tuok­sut­ta -pe­riaat­teen – toisi muu­tok­sia moniin toi­min­toi­hin

14.11.2017 09:30
Tämä päätös tuli yksimielisesti ilman yhtään puheenvuoroa: Kuusamon veroprosentit pysyvät ennallaan

Tämä päätös tuli yk­si­mie­li­ses­ti ilman yhtään pu­heen­vuo­roa: ­Kuu­sa­mon ve­rop­ro­sen­tit pysyvät en­nal­laan

14.11.2017 05:00