Juuri nyt: Ra­vin­to­la piste avataan uu­del­leen ensi lauan­tai­na

Joko luit: Isoja kaloja nousi ver­kos­ta Kuu­sa­mos­sa - lue tästä uusin ka­la­ki­sa­jut­tu

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Digitalisaatio
Lukijalta: Perinteiset asiointikanavat pitää säilyttää digitaalisten rinnalla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pe­rin­tei­set asioin­ti­ka­na­vat pitää säi­lyt­tää di­gi­taa­lis­ten rin­nal­la

23.05.2023 11:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­na­not­to: Syr­jäyt­tää­kö di­gi­ta­li­saa­tio ikään­ty­vän väes­tön?

02.05.2023 13:33
Tilaajille
Näin EU tarkkailee tukiaisia saaneita peltoja satelliiteista –  "Tarkastuspyyntö tulee suoraan kännykkään. Ellei viestiin reagoi, viljelijän tulkitaan hyväksyvän satelliittiin näkyvän tiedon"

Näin EU tark­kai­lee tu­kiai­sia saa­nei­ta peltoja sa­tel­lii­teis­ta –  "Tar­kas­tus­pyyn­tö tulee suoraan kän­nyk­kään. Ellei vies­tiin reagoi, vil­je­li­jän tul­ki­taan hy­väk­sy­vän sa­tel­liit­tiin näkyvän tiedon"

27.04.2023 20:06
Tilaajille
"Miksi siirtää digitaaliseen maailmaan harjoittelu, joka voidaan tehdä myös paperilla?" Kuusamolainen opettaja Kimmo Huttu haluaa perusopetuksen digitalisaatiolle selkeät sisältötavoitteet – Huttu pureutuu aiheeseen tuoreessa väitöstutkimuksessaan

"Miksi siirtää di­gi­taa­li­seen maail­maan har­joit­te­lu, joka voidaan tehdä myös pa­pe­ril­la?" Kuu­sa­mo­lai­nen opet­ta­ja Kimmo Huttu haluaa pe­ru­so­pe­tuk­sen di­gi­ta­li­saa­tiol­le selkeät si­säl­tö­ta­voit­teet – Huttu pu­reu­tuu ai­hee­seen tuo­rees­sa väi­tös­tut­ki­muk­ses­saan

02.02.2023 17:39 1
Tilaajille
Äänikirjoissa hyvä tarina ja onnistunut lukijavalinta ovat kaiken a ja o: "Tällä hetkellä selkeä viesti on se, että äänikirjat eivät saisi muistuttaa liikaa kuunnelmia"

Ää­ni­kir­jois­sa hyvä tarina ja on­nis­tu­nut lu­ki­ja­va­lin­ta ovat kaiken a ja o: "Tällä het­kel­lä selkeä viesti on se, että ää­ni­kir­jat eivät saisi muis­tut­taa liikaa kuun­nel­mia"

06.03.2022 19:00
Tilaajille
Käytön vähentäminen tekee hyvää, kun dataa virtaa ovista ja ikkunoista – "Taidan olla viimeisiä, jotka muistavat vielä ajan ennen internetin yleistymistä"
Kolumni

Käytön vä­hen­tä­mi­nen tekee hyvää, kun dataa virtaa ovista ja ik­ku­nois­ta – "Taidan olla vii­mei­siä, jotka muis­ta­vat vielä ajan ennen in­ter­ne­tin yleis­ty­mis­tä"

14.02.2022 04:00
Tilaajille
Digitukipalvelujen tarpeesta selvitys – Naturpoliksen hankkeessa selvitetään maaseudulla toimivien yritysten digitalisaation nykyistä tasoa ja kehittämistarpeita Kuusamossa ja Taivalkoskella

Di­gi­tu­ki­pal­ve­lu­jen tar­pees­ta sel­vi­tys – Na­tur­po­lik­sen hank­kees­sa sel­vi­te­tään maa­seu­dul­la toi­mi­vien yri­tys­ten di­gi­ta­li­saa­tion ny­kyis­tä tasoa ja ke­hit­tä­mis­tar­pei­ta Kuu­sa­mos­sa ja Tai­val­kos­kel­la

18.09.2021 04:00
Tilaajille
Kuusamossa ja Taivalkoskella pääsee kohta sähköisen Omaolo-palvelun kautta  arvioittamaan mahdollisia korona- ja virtsatietulehdusoireita ja yleisiä sairausoireita – "Suositukset perustuvat ajantasaisimpaan tieteelliseen näyttöön ja käypä hoito -suosituksiin"

Kuu­sa­mos­sa ja Tai­val­kos­kel­la pääsee kohta säh­köi­sen Omao­lo-pal­ve­lun kautta ar­vioit­ta­maan mah­dol­li­sia korona- ja virt­sa­tie­tu­leh­du­soi­rei­ta ja yleisiä sai­rau­soi­rei­ta – "Suo­si­tuk­set pe­rus­tu­vat ajan­ta­sai­sim­paan tie­teel­li­seen näyt­töön ja käypä hoito -suo­si­tuk­siin"

07.09.2021 04:00 1
Tilaajille
Seppo Salmisen kolumni: Mistä kuuluu kovin huuto, että ilmastonmuutos on huijausta? Entä kuka on aidosti huolissaan?
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Mistä kuuluu kovin huuto, että il­mas­ton­muu­tos on hui­jaus­ta? Entä kuka on aidosti huo­lis­saan?

19.08.2021 16:23 2
Tilaajille
TE-toimiston asiakasmäärät kasvoivat – koronavuosi vauhditti palvelujen sähköistämistä

TE-toi­mis­ton asia­kas­mää­rät kas­voi­vat – ko­ro­na­vuo­si vauh­dit­ti pal­ve­lu­jen säh­köis­tä­mis­tä

25.03.2021 15:25
Kuusamo edistää kysyntävetoista digitalisaatiota – "Eri operaattorit katsovat omista lähtökohdistaan investointien tarpeellisuuden kaupalliselta pohjalta"

Kuusamo edistää ky­syn­tä­ve­tois­ta di­gi­ta­li­saa­tio­ta – "Eri ope­raat­to­rit kat­so­vat omista läh­tö­koh­dis­taan in­ves­toin­tien tar­peel­li­suu­den kau­pal­li­sel­ta poh­jal­ta"

24.02.2021 17:00 1
Tilaajille
Kymmenien tuhansien suomalaisten taloyhtiöiden osakekirjat on muutettava sähköisiksi parissa vuodessa – Mitä tapahtuu, jos paperisesta osakekirjasta ei luovu?

Kym­me­nien tu­han­sien suo­ma­lais­ten ta­loyh­tiöi­den osa­ke­kir­jat on muu­tet­ta­va säh­köi­sik­si parissa vuo­des­sa – Mitä ta­pah­tuu, jos pa­pe­ri­ses­ta osa­ke­kir­jas­ta ei luovu?

27.01.2021 08:28
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Missä viipyy 90-lu­vul­la esit­tä­mä­ni va­lo­kaa­pe­li?

03.11.2020 17:32

Posion ja Ranuan kun­nil­la yh­tei­nen di­gi­ta­li­saa­tion hanke – Po­siol­la tär­keim­piä sel­vi­tet­tä­viä kunnan jär­jes­tä­mien pal­ve­lu­jen di­gi­ta­li­saa­tio, etätyön ke­hit­tä­mi­nen ja kun­ta­lais­ten osal­lis­tu­mi­nen

02.10.2020 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Millä tekniikalla Kuusamo kuvittelee hoitavansa suurten ikäluokkien hoiva- ja turvapalvelut kotiin luotettavasti ja perille asti valvotusti?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Millä tek­nii­kal­la Kuusamo ku­vit­te­lee hoi­ta­van­sa suurten ikä­luok­kien hoiva- ja tur­va­pal­ve­lut kotiin luo­tet­ta­vas­ti ja perille asti val­vo­tus­ti?

13.07.2020 07:00
Antenni-tv-verkon taajuus muuttuu Taivalkosken seudulla olevilla täytelähettimillä 23.-24.4.2020 – muutos vaikuttaa antenni-tv-vastaanottoon

An­ten­ni-tv-ver­kon taajuus muuttuu Tai­val­kos­ken seu­dul­la ole­vil­la täy­te­lä­het­ti­mil­lä 23.-24.4.2020 – muutos vai­kut­taa an­ten­ni-tv-vas­taa­not­toon

20.04.2020 15:29
Korona siivitti pystyyn maksuttoman etädigiopastuksen Kuusamossa – apua saa puhelimen lisäksi jopa etäyhteydellä: "Niin yksityisille kuin yhdistyksillekin"

Korona sii­vit­ti pystyyn mak­sut­to­man etä­di­gio­pas­tuk­sen Kuu­sa­mos­sa – apua saa pu­he­li­men lisäksi jopa etäyh­tey­del­lä: "Niin yk­si­tyi­sil­le kuin yh­dis­tyk­sil­le­kin"

05.04.2020 04:00
Tilaajille
Senioritkin digikansalaisiksi: Nuoret opastavat ikä-ihmisiä uusien palvelujen pariin

Se­nio­rit­kin di­gi­kan­sa­lai­sik­si: Nuoret opas­ta­vat ikä-ih­mi­siä uusien pal­ve­lu­jen pariin

11.03.2020 05:00
Tilaajille
Koillissanomien uusi sovellus julkaistaan tänään: käypä lataamassa ja kerro kommenttisi!

Koil­lis­sa­no­mien uusi so­vel­lus jul­kais­taan tänään: käypä la­taa­mas­sa ja kerro kom­ment­ti­si!

10.03.2020 10:35
Kirjaudu sisään ja tutustu uudistuneeseen Koillissanomien verkkoon

Kir­jau­du sisään ja tutustu uu­dis­tu­nee­seen Koil­lis­sa­no­mien verk­koon

14.01.2020 09:54