Koronavirusepidemia
Pääsiäistä juhlitaan vielä kasvuodotuksin kaupan alalla, mökitkin varattuna – Mahdolliset liikkumisrajoitukset eivät huoleta: "Täytyy muistaa, että suomalaisia asuu myös muualla"

Pää­siäis­tä juh­li­taan vielä kas­vu­odo­tuk­sin kaupan alalla, mö­kit­kin va­rat­tu­na – Mah­dol­li­set liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set eivät huo­le­ta: "Täytyy muis­taa, että suo­ma­lai­sia asuu myös muual­la"

29.03.2021 04:00
Tilaajille
Rajoitukset jatkuvat Kuusamossa 25. huhtikuuta saakka samoina kuin tähänkin asti

Ra­joi­tuk­set jat­ku­vat Kuu­sa­mos­sa 25. huh­ti­kuu­ta saakka samoina kuin tä­hän­kin asti

25.03.2021 14:30
Niilo Keräsen kolumni: Yhteiskunnan on pyörittävä, joten ainakaan vanhoilla ei ole väliä, niinkö? Suomen perustuslailla on tähän jotain sanottavaa

Niilo Keräsen ko­lum­ni: Yh­teis­kun­nan on pyö­rit­tä­vä, joten ai­na­kaan van­hoil­la ei ole väliä, niinkö? Suomen pe­rus­tus­lail­la on tähän jotain sa­not­ta­vaa

19.03.2021 04:00
Tilaajille
Kuntavaalit kaikella todennäköisyydellä käydään – mutta miten se voidaan tehdä turvallisesti?

Kun­ta­vaa­lit kai­kel­la to­den­nä­köi­syy­del­lä käydään – mutta miten se voidaan tehdä tur­val­li­ses­ti?

03.02.2021 19:22
Tilaajille
Tuntemattomasta syystä Kuusamon kohdalle listautui eilen virheellisesti yksi uusi tartunta – epidemian alusta lähtien Kuusamossa on ollut kaikkiaan 22 koronatartuntaa

Tun­te­mat­to­mas­ta syystä Kuu­sa­mon koh­dal­le lis­tau­tui eilen vir­heel­li­ses­ti yksi uusi tar­tun­ta – epi­de­mian alusta lähtien Kuu­sa­mos­sa on ollut kaik­kiaan 22 ko­ro­na­tar­tun­taa

02.02.2021 13:45
Tilaajille
Mahdollisia koronavirusaltistumisia useissa Iso-Syötteen alueen ja Pudasjärven ravintoloissa

Mah­dol­li­sia ko­ro­na­vi­rus­al­tis­tu­mi­sia useissa Iso-Syöt­teen alueen ja Pu­das­jär­ven ra­vin­to­lois­sa

31.01.2021 17:15
Jos kuusamolainen on kuin maakotka, se vaatii reviiriä" – Tutkimusjohtaja Juha Rahkonen uskoo, että Suomen hyvä koronatilanne johtuu asumisen väljyydestä ja etäisyyttä suosivasta kulttuurista

Jos kuu­sa­mo­lai­nen on kuin maa­kot­ka, se vaatii re­vii­riä" – Tut­ki­mus­joh­ta­ja Juha Rah­ko­nen uskoo, että Suomen hyvä ko­ro­na­ti­lan­ne johtuu asu­mi­sen väl­jyy­des­tä ja etäi­syyt­tä suo­si­vas­ta kult­tuu­ris­ta

30.01.2021 11:00 1
Tilaajille
Kelkat pölyyntyvät safarien varastoissa – "Kunnat ja valtion kustannustuki ratkaisevat, onko ohjelmapalveluiden verkostoa enää olemassa ensi talvena"

Kelkat pö­lyyn­ty­vät sa­fa­rien va­ras­tois­sa – "Kunnat ja valtion kus­tan­nus­tu­ki rat­kai­se­vat, onko oh­jel­ma­pal­ve­lui­den ver­kos­toa enää ole­mas­sa ensi tal­ve­na"

28.01.2021 10:24
Tilaajille
Mielipide Matti Ervasti

Lu­ki­jal­ta: Järki hoi älä hel­li­tä… Äly älä jätä – miksi Kuusamo ei alueel­lis­ta ko­ro­na­pää­tök­siä?

26.01.2021 04:01 4
Tilaajille
Kuusamossa ei koronatartuntoja viimeisen viikon aikana – On mahdollista, että joukkorokottaminen voidaan aloittaa viikoilla 6 tai 7: "On vielä useita kysymysmerkkejä"

Kuu­sa­mos­sa ei ko­ro­na­tar­tun­to­ja vii­mei­sen viikon aikana – On mah­dol­lis­ta, että jouk­ko­ro­kot­ta­mi­nen voidaan aloit­taa vii­koil­la 6 tai 7: "On vielä useita ky­sy­mys­merk­ke­jä"

25.01.2021 17:38 2
"On tämä historiallista ja ainutlaatuista" – Kuusamon koronarokotukset aloitettiin: ensimmäisessä erässä 155–186 rokoteannosta

"On tämä his­to­rial­lis­ta ja ai­nut­laa­tuis­ta" – Kuu­sa­mon ko­ro­na­ro­ko­tuk­set aloi­tet­tiin: en­sim­mäi­ses­sä erässä 155–186 ro­ko­te­an­nos­ta

13.01.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Martti Tyni

Lukijan runo: Koronan kanssa

10.01.2021 18:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Juha Kaartinen

Lu­ki­jal­ta: Voi, voi telk­ka­ri­oh­jel­mia – te­le­vi­sio­ta kat­soes­sa keittää lähes jat­ku­vas­ti

08.01.2021 17:50 1
Tilaajille
Koronarokotukset aloitetaan Kuusamossa 12. tammikuuta: "Tämänhetkisten tietojen mukaan rokotteita tullaan tulevina viikkoina saamaan sairaanhoitopiirimme alueelle tasaiseen tahtiin"

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set aloi­te­taan Kuu­sa­mos­sa 12. tam­mi­kuu­ta: "Tä­män­het­kis­ten tie­to­jen mukaan ro­kot­tei­ta tullaan tu­le­vi­na viik­koi­na saamaan sai­raan­hoi­to­pii­rim­me alueel­le ta­sai­seen tah­tiin"

07.01.2021 19:21
Pudasjärvellä todettu yhteensä seitsemän koronatartuntaa koko epidemian aikana – uusimmasta tartunnasta altistuneet jäljitetty ja asetettu karanteeniin

Pu­das­jär­vel­lä todettu yh­teen­sä seit­se­män ko­ro­na­tar­tun­taa koko epi­de­mian aikana – uu­sim­mas­ta tar­tun­nas­ta al­tis­tu­neet jäl­ji­tet­ty ja ase­tet­tu ka­ran­tee­niin

07.01.2021 15:32
Tilaajille
Suomen Moottorikelkkailijat ry on peruuttanut kaikki  kansalliset sekä SM-sprintit toistaiseksi – Kuusamossa ajettava enduro on vielä järjestettävien listalla

Suomen Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat ry on pe­ruut­ta­nut kaikki kan­sal­li­set sekä SM-sprin­tit tois­tai­sek­si – Kuu­sa­mos­sa ajet­ta­va enduro on vielä jär­jes­tet­tä­vien lis­tal­la

06.01.2021 04:00
Tilaajille
Monien muutosten vuosi Kuusamossa: koronavirus kuritti matkailua, Raja kutsui eläköityneitä takaisin töihin ja keskustan remontti herätti puhetta

Monien muu­tos­ten vuosi Kuu­sa­mos­sa: ko­ro­na­vi­rus kuritti mat­kai­lua, Raja kutsui elä­köi­ty­nei­tä ta­kai­sin töihin ja kes­kus­tan re­mont­ti herätti puhetta

30.12.2020 15:00
Tilaajille
Koronarokotukset alkoivat Oulussa – Teho-osaston sairaanhoitaja Päivi Niemi sai koronarokotteen ensimmäisten joukossa

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set al­koi­vat Oulussa – Te­ho-osas­ton sai­raan­hoi­ta­ja Päivi Niemi sai ko­ro­na­ro­kot­teen en­sim­mäis­ten jou­kos­sa

28.12.2020 18:29
Tilaajille
Koillismaalla koronarokotteita odotellaan vasta saapuvaksi – Broaksen mukaan mahdollista, että Posiolla rokottaminen aloitetaan jo ensi viikolla: "Se on kunnan kannanotosta kiinni"

Koil­lis­maal­la ko­ro­na­ro­kot­tei­ta odo­tel­laan vasta saa­pu­vak­si – Broak­sen mukaan mah­dol­lis­ta, että Po­siol­la ro­kot­ta­mi­nen aloi­te­taan jo ensi vii­kol­la: "Se on kunnan kan­na­no­tos­ta kiinni"

28.12.2020 19:07
Tilaajille
Koillismaalaiset keksivät luovia tapoja yhteydenpitoon jouluna – yhteydenpitovälineiden listalta löytyvät niin asuntovaunu, Teams-yhteydet kuin perinteinen posti

Koil­lis­maa­lai­set kek­si­vät luovia tapoja yh­tey­den­pi­toon jouluna – yh­tey­den­pi­to­vä­li­nei­den lis­tal­ta löy­ty­vät niin asun­to­vau­nu, Teams-yh­tey­det kuin pe­rin­tei­nen posti

26.12.2020 04:00
Tilaajille