Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

koillismaa
Toimittajalta: Töitä, ufoja ja hyvää kotiruokaa – huumoria sitä kannattaa viljellä, vaikka maa olisi jo vähän jäässä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Töitä, ufoja ja hyvää ko­ti­ruo­kaa – huu­mo­ria sitä kan­nat­taa vil­jel­lä, vaikka maa olisi jo vähän jäässä

10.11.2021 04:00
Tilaajille
Savuperhe sai lisää jäseniä, Kuusamon Juusto vastaa korona-aikana muuttuneisiin kulutustottumuksiin – "Ei kannata vaan ampua haulikolla ilmaan ja katsoa, miten käy"

Sa­vu­per­he sai lisää jä­se­niä, Kuu­sa­mon Juusto vastaa ko­ro­na-ai­ka­na muut­tu­nei­siin ku­lu­tus­tot­tu­muk­siin – "Ei kannata vaan ampua hau­li­kol­la ilmaan ja katsoa, miten käy"

07.10.2021 04:00
Tilaajille
Oikorata Kainuusta Sallaan ja kopterilla rajan yli Venäjälle – Lapin raide- ja lentoyhteydet mietitään nyt miljoonahankkeessa

Oi­ko­ra­ta Kai­nuus­ta Sallaan ja kop­te­ril­la rajan yli Ve­nä­jäl­le – Lapin raide- ja len­to­yh­tey­det mie­ti­tään nyt mil­joo­na­hank­kees­sa

21.05.2020 12:32
Tilaajille
Talven ja pimeän ajan nopeusrajoitusten poistaminen alkaa tällä viikolla – Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa kesänopeuksiin siirrytään keskiviikosta 8.4. alkaen ja merkit tulee olla vaihdettu viimeistään 24.4.

Talven ja pimeän ajan no­peus­ra­joi­tus­ten pois­ta­mi­nen alkaa tällä vii­kol­la – Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Lapissa ke­sä­no­peuk­siin siir­ry­tään kes­ki­vii­kos­ta 8.4. alkaen ja merkit tulee olla vaih­det­tu vii­meis­tään 24.4.

07.04.2020 05:00
Lumenluonti on työllistänyt talonmiehiä lähes kaksi kuukautta yhteen menoon – Talonmies Posiolta: ”Tonteilta kuljetettu lunta lumenkaatopaikalle jo jouluviikolta lähtien”

Lu­men­luon­ti on työl­lis­tä­nyt ta­lon­mie­hiä lähes kaksi kuu­kaut­ta yhteen menoon – Ta­lon­mies Po­siol­ta: ”Ton­teil­ta kul­je­tet­tu lunta lu­men­kaa­to­pai­kal­le jo jou­lu­vii­kol­ta läh­tien”

03.03.2020 05:00
Tilaajille
Ilmastoahdistusta poteneet Alatalot harkitsivat aluksi adoptiota - Toive biologisesta lapsesta oli kuitenkin voimakas: Nyt sylissä on Aino, Koillismaan vuoden ensimmäinen vauva

Il­mas­to­ah­dis­tus­ta po­te­neet Ala­ta­lot har­kit­si­vat aluksi adop­tio­ta - Toive bio­lo­gi­ses­ta lap­ses­ta oli kui­ten­kin voi­ma­kas: Nyt sylissä on Aino, Koil­lis­maan vuoden en­sim­mäi­nen vauva

31.01.2020 08:19
Tilaajille
Anna Kantolan kolumni: Pelkällä toivolla ei elä - tie varauksista kaivokseen on pitkä ja riskialtis

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Pel­käl­lä toi­vol­la ei elä - tie va­rauk­sis­ta kai­vok­seen on pitkä ja ris­ki­al­tis

22.01.2020 10:00
Kirjaudu sisään ja tutustu uudistuneeseen Koillissanomien verkkoon

Kir­jau­du sisään ja tutustu uu­dis­tu­nee­seen Koil­lis­sa­no­mien verk­koon

14.01.2020 09:54
Muistisairaus lisääntyy, riittävätkö palvelut?

Muis­ti­sai­raus li­sään­tyy, riit­tä­vät­kö pal­ve­lut?

04.02.2019 10:00

Tilanne ei pa­ran­tu­nut, vaikka niin lu­vat­tiin

04.02.2019 05:00
Tänään herätään kirpakkaan pakkaseen: Miten pakkaspäivää vietetään teillä? – Lähetä meille kuva

Tänään he­rä­tään kir­pak­kaan pak­ka­seen: Miten pak­kas­päi­vää vie­te­tään teillä? – Lähetä meille kuva

24.01.2019 05:00
Hiljaisuus, marjat ja tykkylumi - italialainen lääkäri lumoutui Kuusamosta: "Ei niin monia asioita, mutta ne tekevät minut onnelliseksi"

Hil­jai­suus, marjat ja tyk­ky­lu­mi - ita­lia­lai­nen lääkäri lu­mou­tui Kuu­sa­mos­ta: "Ei niin monia asioi­ta, mutta ne tekevät minut on­nel­li­sek­si"

14.01.2020 10:15
Tilaajille
Tehtävänä palauttaa Taivalkoski huipulle – Entinen Viron maajoukkuvalmentaja Luttunen hätiin: "Taivalkoskella ollaan ennakkoluulottomia ja innovatiivisia"

Teh­tä­vä­nä pa­laut­taa Tai­val­kos­ki hui­pul­le – Entinen Viron maa­jouk­ku­val­men­ta­ja Lut­tu­nen hätiin: "Tai­val­kos­kel­la ollaan en­nak­ko­luu­lot­to­mia ja in­no­va­tii­vi­sia"

10.01.2019 12:00
Kaikki kirjastomuodot kiinni loppuviikon – Vaalan kirjasto liittyy OUTI-kirjastoihin

Kaikki kir­jas­to­muo­dot kiinni lop­pu­vii­kon – Vaalan kir­jas­to liittyy OU­TI-kir­jas­toi­hin

03.01.2019 12:00
Latuhöylä osuu välillä pelkkään multaan - ahkerimmat hiihtäjät kiertävät latuja Koillismaalla: "Hiihtäjiä näyttää kuitenkin olevan runsaasti liikkeellä"

La­tu­höy­lä osuu välillä pelk­kään multaan - ah­ke­rim­mat hiih­tä­jät kier­tä­vät latuja Koil­lis­maal­la: "Hiih­tä­jiä näyttää kui­ten­kin olevan run­saas­ti liik­keel­lä"

03.01.2019 05:00
Kolumni

Vt. pää­toi­mit­ta­jal­ta: Kun pal­jas­tui, että sak­sa­lai­nen toi­mit­ta­ja oli jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti hui­jan­nut lu­ki­joi­taan, olin äl­li­käl­lä lyöty – mutta voisiko sama ta­pah­tua Koil­lis­sa­no­mis­sa?

03.01.2019 05:00
Kolumni

"Uusi har­ras­tus olisi poikaa" – Har­ras­tus­pa­niik­ki iski, jonka myötä neljä pe­rin­teis­tä tal­vi­la­jia pää­se­vät suu­ren­nus­la­sin alle

05.11.2018 05:00
Piitu vaihtaa sankariteot äitiyteen – Sankarikoirat palkitaan joulukuussa Helsingissä, mutta Piitu ei ole mukana: ”Jos hyvin käy, Piitu on silloin äitiyslomalla ”

Piitu vaihtaa san­ka­ri­teot äi­tiy­teen – San­ka­ri­koi­rat pal­ki­taan jou­lu­kuus­sa Hel­sin­gis­sä, mutta Piitu ei ole mukana: ”Jos hyvin käy, Piitu on silloin äi­tiys­lo­mal­la ”

25.10.2018 18:00
Sankarikoira Kaida pelasti sammuneen nuoren – Palveluskoiralajeja treenaava koira oli ensimmäistä kertaa tositilanteessa: ”Ehkä hän ei itse tajuakaan, että miten tärkeän löydön teki”

San­ka­ri­koi­ra Kaida pelasti sam­mu­neen nuoren – Pal­ve­lus­koi­ra­la­je­ja tree­naa­va koira oli en­sim­mäis­tä kertaa to­si­ti­lan­tees­sa: ”Ehkä hän ei itse ta­jua­kaan, että miten tärkeän löydön teki”

25.10.2018 18:00
Arvio: "Kielelliseltä ilmaisultaan rikkaassa romaanissa tapahtumia ei juuri selitellä" – Tommi Kinnusen Pintissä keskiössä ovat käännekohtien vaikutukset yksilöihin

Arvio: "Kie­lel­li­sel­tä il­mai­sul­taan rik­kaas­sa ro­maa­nis­sa ta­pah­tu­mia ei juuri se­li­tel­lä" – Tommi Kin­nu­sen Pin­tis­sä kes­kiös­sä ovat kään­ne­koh­tien vai­ku­tuk­set yk­si­löi­hin

18.10.2018 18:00